טפסים

הצהרת בריאות - תשפ"א ספורט

הנחיות למילוי הטופס:

הורים יקרים, לתשומת ליבכם!

אנא מלאו את כל הפרטים הנדרשים בטופס ולאחר מכן המשיכו לתשלום במסך הבא

 

מגדר
בעיות רפואיות
יש לשלוח אישור רפואי במייל או בפקס
פרטי האם
פרטי האב
פרסום תמונות הילד/ה

התקנון

נהלי הרשמה לפעילויות חוגים – תשפ"א

ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט

נהלי הרשמה לפעילויות המרכז הקהילתי:

החוגים ופעילויות בבתי הספר, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ב-  1.9.2020  ויסתיימו ב – 22.6.2021

חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות . העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת המתנ”ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל)

בחוגים בהם ישנן הסעות, אלו מיועדות רק עבור הרשומים לחוג.

המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים. המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תוכל להשתתף בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא  מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחוייבו ב – 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2019

איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

 

 

 

  1. נהלי פרישה/ביטול:
    1. בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית המתנ"ס במייל: misrad@yoav.org.il 

            באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

  1. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

 

  1. בקשת ביטול חוג שתוגש עד לתאריך 15/3/2021

כל בקשה לביטול חוג עד לתאריך 15 בכל חודש, המשתתף יחויב בעלות מחצית החודש. בקשת ביטול לאחר ה-15 לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא.           

  1. בקשת ביטול חוג שתוגש לאחר ה15/3/2021

במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 15/3/2021 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

 

  1. לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל  זה.

 

  1. לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור המתנ"ס).

 

  1. היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל 14 יום- יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.

 

ספורט תחרותי הרישום באיגוד או בהתאחדות- לא יינתן החזר כספי החל מתאריך 31/12/2020 כולל. 

 

 

הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס מייל: misrad@yoav.org.il 

 

פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו

לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות- כפי שמפורט באתר המרכז הקהילתי – מרכז המוסיקה.