טפסים

בקשה להנחה -

הנחיות למילוי הטופס:

חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות של 2 ההורים עם הספח.

2. 3 תלושי שכר אחרונים של ההורים (שכירים)

3. שומה אחרונה (עצמאי).

4. אישור תשלום קצבאות מהביטוח הלאומי – נכות, הבטחת הכנסה וכו'.

5. דמי מזונות.

טופס שיוגש ללא המסמכים לא יטופל 

פרטי ההורים:
פרטי הילדים עד גיל 18
חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים ולהגישם עם הבקשה למשרדי המתנ"ס: 1. צילום תעודת זהות של 2 ההורים עם הספח. 2. 3 תלושי שכר אחרונים של ההורים (שכירים) 3. שומה אחרונה (עצמאי). 4. אישור תשלום קצבאות מהביטוח הלאומי - נכות, הבטחת הכנסה וכו'. 5. דמי מזונות.
טופס שיוגש ללא המסמכים לא יטופל
אני החתום מאשר שכל הפרטים בטופס זה הינם נכונים. אני מאשר לאנשי הועדה או לנציגם לבדוק את הפרטים.