טפסים

אישור הורים והצהרת בריאות צהרוני תש"פ

הנחיות למילוי הטופס:

הורים יקרים, לתשומת ליבכם!

אנא מלאו את כל הפרטים הנדרשים בטופס ולאחר מכן המשיכו לתשלום במסך הבא

 

מגדר
בעיות רפואיות
יש לשלוח אישור רפואי במייל או בפקס
פרטי האם
פרטי האב
פרסום תמונות הילד/ה

התקנון

נהלי הרשמה צהרונים תשפ"א 2020-21

שנת הפעילות תחל ביום 1.9.2020 ותסתיים ב-30.06.2021 (צהרוני גפן ורימון -גנים אלו נסגרים בשעות מוקדמות יותר בימים הראשונים, על-מנת לאפשר שילוב ילדים חדשים).

בחופשת הקיץ תתקיים קייטנה – מותנה במספר הנרשמים ( פרטים יפורסמו במהלך השנה).

צהרוני גנים: בימים בהם הגן ייסגר מוקדם, בשל מסיבות וכדומה, הצהרון יעבוד עד 16:30 ויכלול ארוחת צהריים (למעט היום שבו תערך מסיבת חנוכהומסיבת סיום בגן – ביום זה לא יפעל הצהרון).

הצהרון לא יפעל בימי ו'.

צהרוני הגנים יופעלו בימים: א' –ה' בין השעות: 14:00-16:30. צהרון ביה"ס יופעל בימים: א' –ה' עם חזרת הילדים מבית-הספר ועד השעה 16:30.

בימי חופשה יפעל הצהרון במסגרת יום ארוך בין השעות 07:30-16:25 ( לוח החופשות מפורסם באתר המתנ"ס ומומלץ לעיין בו ולהכירו).

בימי חופש יש להגיע לא יאוחר מהשעה 09:00 על-מנת לאפשר התארגנות מיטבית עבור הילדים והצוות.

בערבי חג – הצהרון סגור

ימי שביתה:במקרים אלו, יעשה המתנ"ס מאמץ להפעיל את הצהרונים. ייגבה תשלום נוסף עבור הפעלת צהרון ליום מלא .

ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:25. אחרי השעה: 16:30 יחויב ההורה בעלות כוח האדם.

הפעילות בחופשות (לא כולל קייטנת הקיץ) עבור ילדי הצהרון כלולה במחיר. ילדים שאינם רשומים לצהרון יוכלו להירשם לחופשות על בסיס מקום פנוי ובהתאם למחיר שיקבע.

בזמן חירום – במידה והגן / בית-הספר לא יפתח, יעשו מירב המאמצים לפתוח צהרון ליום מלא, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף להחלטות קב"ט המועצה ורכז/ת הצהרונים. (תגבה תוספת תשלום ליום עבור שעות הבוקר).


מסגרת הצהרון

המתנ"ס רשאי לבצע שינויים (במספר העובדים, שעות הפעילות, איחוד קב' רב גילאיות באותו מתחם) על פי הצורך המתבקש ועל פי מערכת השיקולים שתתחשב בצרכים השונים.

פתיחת הצהרון מותנית ב –15 נרשמים מינימום .

הודעה על אי פתיחת צהרון תימסר להורים לא יאוחר מיום: 21.8.2019.

ארוחות

הילדים ייהנו מארוחת צהריים בשרית וארוחת ארבע קלה(כריך או פרי)

בימי חופשות / יום ארוך הילדים יקבלו בנוסף, ארוחת בוקר .

בריאות

באחריות ההורים לדווח לצוות הצהרון כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בוולמלא בהקפדה את כל הנתונים בטופס הצהרת הבריאות אשר מופיע בטופס הצהרת הורים (נמצא באתר האינטרנט)

אין לשלוח לצהרון ילד חולה!ו/או במקרים הבאים: חום,תולעים, דלקת עיניים,שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.

לאחר תקופת מחלה- יש לצרף אישור רפואי המאשר חזרתו לפעילות סדירה.

ע"פ הנחיות משרד הבריאות, המטפלות אינן רשאיות לתת תרופות מכל סוג שהוא.

הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות כך שלא יחולו בשעות הפעילות של הצהרון.

ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

לא יינתן זיכוי בצהרון עבור מחלת ילד (במקרים מיוחדים של אשפוז מעל 3 שבועות יבחן כל מקרה לגופו).

הולכת ילדים/ הגעה / עזיבה של הצהרון

צהרוני גנים: עובדות הצהרון יקבלו את הילדים בגנים מידי הגננות. בצהרון ביה"ס יגיעו הילדים מהסעת בית-הספר ושם יתקבלו על-ידי צוות הצהרון.

צהרוני גנים: עזיבת הצהרון באחריות ההורים בלבד או מבוגר מטעמם (מעל גיל 12), במידה ויהיה שינוי כלשהו בנושא המלווים יש לתאםמראש עם צוות הצהרון (יש להקפיד על רישום של המלווים המורשים במהלך הליך הרישום לצהרון - טופס הצהרת הורים).


הפסקת פעילות

ניתנת אפשרות לבטל את השתתפותו של הילד בצהרון בהודעה בכתב לרכז/ת הצהרונים במתנ"ס בהתראה של חודש מראש בפקס ואו/במייל (יש לוודא הגעת המסמך ליעדו). בחודש זה ייגבה תשלום מלא עבור הצהרון והילד/ה י/תוכל להשתתף בפעילות הצהרון. הודעת עזיבה שלא בזמן תחייב בתשלום של חודש נוסף.

החל מתאריך: 1.3.2019 לא ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות בצהרון וההורה יהיה מחויב לשלם את מלוא התשלומיםעד סוף שנת פעילות הצהרון (30.6.2019) .

אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו. (נופש, מחלה, נסיעות לחו"ל...)

ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה,

המתנ"ס רשאי להחליט על צמצום המסגרת במידהותהיה הפחתה משמעותית במספר

הילדים, לפי שיקול הדעת של המתנ"ס.

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוזה במקרים הבאים:

הורים אשר לא ימלאו אחר סעיפי התחייבות חוזה זה.

הורים שילדם (על פי חוות דעת מקצועית) אינו מתאים למסגרת זו.


נהלי הרשמה ותשלום

המחיר לשנת תשע"ט לצהרונים:
צהרוני גנים - 985 ₪ לחודש(כולל ארוחת צהריים)
צהרון ביה"ס –985 ₪ לחודש לילדי כיתות ג' (כולל ארוחת הצהריים), 735₪ לחודש לילדי כיתות א'-ב' –תכנית ניצנים

התשלום יגבה מראש בתשלומים עבור חודשים ספטמבר -יוני.

ההרשמה מותנית בהסדרת התשלום מראש לכל השנה – צ'קים או כרטיס אשראי.

אמצעי התשלום:

ביצוע התשלומים יעשה בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס - www.matnas-yoav.org.il.

ניתן לשלם גם על-ידי העברת שיקים למשרדי המתנ"ס:
10 שיקים דחויים לפקודת "אשכולות יואב".
במקרה ושיק חוזר ע"י הבנק, אחריות ההורים להעביר שיק חדש שסכומו יכלול את עמלת הבנק.

היה ולא יועבר הסכום האמור, תיפסק פעילותו של הילד בצהרון.

ששכר הלימוד יפרע גם בהיעדרות הילדה מסיבות חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת.