נהלי הרשמה לפעילויות אימוני וחוגי ספורט - תשפ"ב

ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט

www.matnas@yoav.org.il

נהלי הרשמה לפעילויות אימונים וחוגי ספורט:

החוגים ופעילויות בבתי הספר, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ב - 1.9.2021 ויסתיימו ב - 22.6.2022

חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

פתיחת פעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת העמותה לקידום הספורט ביואב). מספר המשתתפים משתנה מפעילות לפעילות. העמותה רשאית להחליט על סגירת פעילות/ איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

משתתפ/ת ת/יחשב כרשומ/ה רק לאחר סיום הליך ההרשמה (תשלום בפועל).

לא לכל פעילות ינתנו הסעות, במידה ויש הסעות הן מיועדות רק עבור הרשומים לפעילות. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ואף לבטל הסעות בהתאם למספר המשתתפים בפעילות והאיזור הגיאוגרפי אליו יש לסוע וזאת ללא הודעה מוקדמת. במידת הצורך יתבקשו ההורים להביא/לאסוף את המשתתפ/ת מהפעילות.

העמותה רשאית להביא מדריכ/ה מחליפ/ה בכל עת. פעילות המתבטלת בשל מחלה/ מילואים/ של המדריכ/ה תושלם במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.
המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תוכל להשתתף בפעילויות עד לסילוק החוב.

הצטרפות ותשלום לפעילות הספורט מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחייבו ב - 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה - 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2022

איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

 

1.      נהלי פרישה/ביטול:

1.1.  בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית המרכז במייל: misrad@yoav.org.il   

1.2.  ו/או מנהלנית הספורט במייל: sport@yoav.org.il

            באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המרכז הקהילתי.

1.3.  לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריכ/ה.

ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך פעיל בחוג לכל דבר.

 

1.4.  בקשת ביטול חוג שתוגש עד לתאריך 15/3/2022

כל בקשה לביטול פעילות עד לתאריך 15 בכל חודש, המשתתפ/ת ת/יחויב בעלות מחצית החודש. בקשת ביטול לאחר ה-15 לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא.          

1.5.  בקשת ביטול חוג שתוגש לאחר  ה 15/03/2022 

במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 15/3/2022 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

 

1.6.  לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לפעילות והחזר כספים בגינה ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה.

 

1.7.  לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות באימונים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור עמותת הספורט).

 

1.8.  היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל 14 יום - יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.

 

1.9.  למתאמנים ומתאמנות הרשומים לקבוצות בספורט התחרותי (באיגוד או בהתאחדות) קיים תקנון ייחודי באתר.

 

הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המרכז הקהילתי ביואב

במייל: misrad@yoav.org.il 

פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו

לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות- כפי שמפורט באתר המרכז הקהילתי – מרכז המוסיקה.

 

 

נהלי הרשמה לספורט תחרותי ביואב

ההרשמה לקבוצות תחרותיות דרך אתר האינטרנט

www.matnas@yoav.org.il

נהלי הרשמה לפעילויות במועדונים התחרותיים:

האימונים במועדוני הספורט של העמותה לקידום הספורט ביואב יחלו ב- 1.9.2021 ויסתיימו ב - 20.6.2022

חישוב עלות הפעילות התחרותית הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

פתיחת קבוצה תחרותית מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת העמותה לקידום הספורט ביואב). מספר המשתתפים בקבוצה תחרותית משתנה מענף לענף. העמותה והמרכז הקהילתי ביואב רשאים להחליט על סגירת קבוצה/איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים או מסיבות מקצועיות.

רק לאחר סיום תהליך ההרשמה (תשלום בפועל) ייחשב/תחשב הנרשמ/ת כמשתתפ/ת פעיל/ה.

ההסעות מיועדות רק עבור הרשומים לקבוצה התחרותית. העמותה רשאית לשנות ואף להפסיק את מספר ומסלולי ההסעות ללא הודעה מוקדמת ובהתאם למספר המשתתפים בקבוצה ההתחרותית והאיזור הגיאוגרפי אליו נדרשת ההסעה. לא ניתן להסיע מתאמנ/ת יחיד/ה ברכב. במידת הצורך, יהיו ההורים אלו שייסיעו את בנם/ביתם לאימון/ליישוב. יובהר כי אין העמותה מתחייבת לספק הסעה לכל מתאמנ/ת לכל אימון ולכל פעילות.

העמותה רשאית להביא מאמנ/ת מחליפ/ה בכל עת. אימונים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ של המאמנ/ת יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.
המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תוכל להשתתף בפעילויות העמותה עד לסילוק החוב.

הצטרפות ותשלום לפעילות האימונים מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחוייבו ב - 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה - 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2022.

איחור בתשלום יחייב את המשתתפ/ת בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

2.      נהלי פרישה/ביטול:

2.1.  בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית הספורט במייל: sport@yoav.org.il 

            באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

2.2.  לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המאמנ/ת.

ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתפ/ת כממשיכ/ה בפעילות התחרותית לכל דבר.

 

2.3.  לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג ולא ינתן החזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל זה.

 

2.4.  לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור בכתב מהעמותה).

 

2.5.  היעדרות מפעילות בשל מחלה/פציעה מעל 14 יום - יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי ובתנאי שההורה הודיע במייל למשרד העמותה על מחלה/פציעה במהלך 14 יום בהם ניתן האישור הרפואי.

 

1.6   מועד הרישום לקבוצות התחרותיות במועדון הכדורסל ביואב הינו עד לתאריך ה- 15.07.2021 ברישום לאחר תאריך זה אין באפשרותינו להבטיח שיבוץ שחקנים בהתאם לשכבת הגיל, אלא על בסיס מקום פנוי בקבוצות (הדבר ישפיע גם על ההסעות ושעות האימונים).

 

1.7  שחקנים הרשומים במועדון, המעוניינים להבחן באגודה אחרת, מחוייבים למסמך חתום על ידינו שמסיר מאתנו אחריות ביטוחית ומאשר להם להבחן במועדון אחר. שחרור שחקנים ומעבר לאגודה אחרת במהלך העונה יתאפשר על פי חוק הספורט.

 

ביטולים

 

ביטולים עד לתחילת שנת הפעילות -

ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הפעילות.

במקרה של ביטול מתחת ל - 14 ימים לפני מועד תחילת הפעילות - לא יוחזרו דמי הרישום.

 

שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם.

 

את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל ולאשר קבלת הדוא"ל.

 

 

ביטולים לאחר תחילת שנת הפעילות -

 

א.     בקשת ביטול שתוגש עד ל-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הפעילות עבור אותו חודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש.  בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הפעילות בעבור החודש העוקב. את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל למרכז הקהילתי או למנהלנית הספורט sport@yoav.org.il  ולאשר קבלת הדוא"ל.

ב.     בקשות ביטול שתוגשנה עד 31.12.2021 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.

ג.      במקרה של הפסקת ההשתתפות לאחר 31/3/2021 יחויבו ההורים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

2. לפי שיקול דעת מקצועי, תינתן לשחקנים מסוימים הזדמנות לשחק עם  שנתון מעל בנוסף למשחקי השנתון שלהם.

 

הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

 

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס מייל: misrad@yoav.org.il