נהלי הרשמה למרכז המוזיקה – תשפ"ב

 

 

חוברת תקנונים:

1.      מרכז המוזיקה

2.      חוגים וגילאור

3.      צהרונים

4.      מעון

נהלי הרשמה למרכז המוזיקה  – תשפ"ב

ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט

www.matnas@yoav.org.il

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאת נהלים אלו. מעבר לשלב הבא  מהווה הסכמה לנהלים.

הגדרות:

"שיעורי נגינה"- שיעורים פרטניים "אחד על אחד".

"הרכבים"- שיעור קבוצתי המשלב מספר נגנים יחד.

"הרכב מוזל"- השתתפות במינימום שלשה שיעורי נגינה פרטניים בחודש + משתתפות הרכב

כללי:

1.      החוגים ופעילויות בבתי הספר, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ב-  1.9.2021  ויסתיימו ב – 31.6.2022. מרכז המוזיקה ממשיך פעילותו בחודשים יולי-אוגוסט בכפוף לבחירת המשתתפ.ת.

2.      פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת המתנ”ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים. וזאת מבלי שיהא למשתתף ו/או מי מטעמו כל טענה בעניין.

3.      משתתפים בחוג יחשבו כרשומים רק לאחר שסיימו תהליך הרשמה (תשלום בפועל). ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

4.      בשל העובדה ששיעורי המרכז הינם פרטניים אין הסעות במסגרת המרכז.

5.      המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה או לא יחויבו, הודעה תשלח להורים.

6.      חוב למתנ"ס יגרור אי השתתפות בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

7.      במקרה של חוב – תופסק השתתפותו של המשתתף בפעילות החוגית זאת בהינתן התראה של 7 ימים מראש. לא תותר כל השתתפות של משתתף ו/או מי מטעמו/או מי מבני משפחתו בכל פעילות בתשלום מטעם המתנ"ס (ובכלל זה ולא רק מעונות, צהרונים, פעוטונים) עד אשר יוסדר החוב.

לא תאושר השתתפות בפעילות למי שטרם הסדיר את חובו וכן את חובות המשפחה משנים קודמות.

8.      המרכז שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות של משתתף עקב אי התאמה, מכל סיבה שהיא. במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.

9.      בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית המתנ"ס במייל: misrad@yoav.org.il  באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

תשלומים:

1.      חיוב בכרטיס אשראי יתבצע ב – 10 לכל חודש.

2.      בכל 30 לחודש יבוצע עדכון גבייה בהתאם לביצוע בפועל.

3.      ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10 בכל חודש.

4.      המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

5.      לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2022.

 

6.      איחור בתשלום יחייב את המשתתפים בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

7.      לא יאושרו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשבו המשתתפים  כממשיכים בהרכב לכל דבר. (הודעת ביטול באמצעות אתר מתנ"ס יואב- נהלים וטפסים- טופס ביטול מקוון).

8.      היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל 14 יום- יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.       

9.      לאחר תחילת הפעילות הודעת הביטול והחזר הכספי יכנסו לתוקף חודש מיום בקשת הביטול , לא תהיה כל התייחסות לבקשות בע"פ.

לא תתאפשר בקשת ביטול חוג בדיעבד.

 

10.   ברישום שנעשה מרחוק - ניתן לבטל תוך 14 יום מיום העסקה או מיום קבלת טופס זה.

ברישום עסקה שלא נעשתה במכר מרחוק ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ועד 7 ימי עבודה לפני המועד לתחילת החוג.  

בשני המקרים דמי הביטול מוגבלים ל-5% מערך החוג או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

 

11.במקרה של הפסקת ההשתתפות לאחר 15/3/2022 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות בעבור כל חודש עד לסוף שנת הפעילות.

12.לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לאי השתתפות בהרכב והחזר כספים בגינו ללא [SSS1] הודעה מסודרת וע"פ נוהל  זה.

13. ביטול הוראת קבע או צ'ק שיחזור שלא בתיאום מראש עם מזכירות המרכז יחויב בתשלום ע"ס 35 ₪.

14.הרכבים:

א.      תשלום להרכבים:  חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות . העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

ב.      בקשת ביטול השתתפות בהרכב:

א.      כל בקשה לביטול השתתפות בהרכב ,יבוצע חיוב עבור חודש מלא. הביטול יכנס לתוקפו בחודש העוקב.

ב.      לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור המתנ"ס).

 

 

 

15.שיעורי נגינה: חישוב העלות הינו חודשי. חגים ומועדים:  שיעורי נגינה יתקיימו בחול המועד סוכות, חנוכה, פורים, חופשת פסח (ללא חול המועד), ל"ג בעומר , אסרו חג שבועות.[SSS2] 

 

ג.       היעדרויות משיעורי נגינה:

א.      היעדרות משיעור בהודעה מוקדמת של 24 שעות לפחות טרם השיעור, תחויב והתלמיד יקבל שיעור החזר במועד אחר ,זאת עד 3 פעמים בשנה. מעבר לכך יבוצע חיוב ללא החזר.

ב.      האחריות על תיאום שיעורי השלמה הינה באחריות המשתתפ.ת ובתיאום עם מרכז המוזיקה.

ג.       שיעורי החזר יינתנו עד סוף חודש יולי 2022.

ד.      היעדרות ללא הודעה/הודעה של פחות מ 24 שעות תחויב ללא החזר.

ה.     מקרה של אי הגעה לשיעור השלמה, לא יינתן שיעור השלמה נוסף.

 

16.הנחות:

א.      בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתפ.ת, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

ב.      הרכב מוזל אינו משתתף במדיניות הנחת חוג כפי שמוגדר בסעיף 10 א.

 

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לצוות מרכז המוזיקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נהלי הרשמה לפעילויות חוגים– תשפ"ב

ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט

www.matnas@yoav.org.il

נהלי הרשמה לפעילויות המרכז הקהילתי:

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאה ואישור נהלים אלו. מעבר לשלב הבא  מהווה הסכמה לנהלים.

החוגים ופעילויות בבתי הספר, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ב-  3.10.2021 ויסתיימו ב – 22.6.2022

חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות . העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים. המחירים המפורסמים באתר הינם שנתיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת המתנ”ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל). ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

בחוגים בהם ישנן הסעות, אלו מיועדות רק עבור הרשומים לחוג.

המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה ככל שניתן. הודעה מסודרת תשלח להורים.

חוב למתנ"ס יגרור אי השתתפות בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

תשלומים:

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו ב – 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2022

איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

1.      נהלי פרישה/ביטול:

1.1.  בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית המתנ"ס במייל: misrad@yoav.org.il 

            באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס וליידע את המדריכ.ה.

1.2.  לא יעשו ביטולים/ רישומים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

 

 

 

1.3.  בקשת ביטול חוג

כל בקשה לביטול חוג עד לתאריך 15 בכל חודש, המשתתף יחויב בעלות מחצית החודש. בקשת ביטול לאחר ה-15 לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא.

1.4.  בקשת ביטול חוג שתוגש לאחר ה-15/3/2022

במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 15/3/2021 יחויבו המשתתפים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

 

1.5.  לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל  זה.

 

1.6.  לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור המתנ"ס).

 

1.7.  היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל 14 יום- יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.

 

הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס מייל: misrad@yoav.org.il 

פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו

לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות- כפי שמפורט באתר המרכז הקהילתי – מרכז המוסיקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון צהרון "נוף השדות" המרכז הקהילתי יואב  – תשפ"ב

אנו שמחים להמשיך את הפיילוט ולפתוח את שנת הפעילות בצהרון בית הספר בניהולו ופיקוחו של המרכז הקהילתי יואב. המרכז הקהילתי רואה בהפעלת הצהרונים נידבך נוסף לחיזוק ופיתוח הקהילה ביואבובכוונתנו לתת את המענה האיכותי, המקצועי והחינוכי הטוב ביותר לילדים ולהוריהם בהפעלת הצהרון.

הצהרון הינה מסגרת חינוכית בלתי-פורמלית לילדים, המשמשת שהות יומית כחמישה ימים   בשבוע ופועלת לאחר שעות הלימודים.

משנה חינוכית על הצהרון לשמש מסגרת חינוכית שיתאפשרו בה משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות שונות  תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בצהרון. יצירת סביבה בטוחה דורשת עבודה בשיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בצהרון.

לידיעתכם:

1.    מרכז קהילתי יואב מפעיל צהרון בהתאמה לצרכי הישוב וברוח נהלי החברה למתנסים.

2.    עובדי הצהרון הינם עובדי המרכז קהילתי.

3.    צוות הצהרון יעבור השתלמויות ויקבל ליווי לאורך השנה.

4.    לצורך הפעלת הצהרון- מועסק/ת מנהל/ת מקצועי/ת ע"י המרכז קהילתי.

5.    ההדרכה והפיקוח על הצהרון בחסות המרכז הקהילתי בליווי רשת 'צהרים טובים'.

6.    אנו רואים את הצהרונים כהמשכם של מסגרות החינוך. ככאלה אנו בונים את התכנים ואת סדר היום בתיאום עם מערכות אלו ומקפידים על שמירת קשר שוטף.

7.    הקשר עם ההורים חשוב לנו ואנו משקיעים זמן ורצון לתת מענה בגבולות הנכונים.

8.    מובילת הצהרון הינה הסמכות החינוכית-מקצועית לכל עניין. מערכות הצהרונים מקיימות שיח פתוח והתייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

9.    מועד אחרון להרשמה 10.3.2021הרשמה לאחר תאריך זה הינה על בסיס מקום פנוי.

מסגרת הצהרון

צהרון בית הספר יתקיים במבנה ייעודי במושב סגולה. המרכז קהילתי רשאי לבצע שינויים (במספר העובדים, שעות הפעילות, איחוד קב' רב גילאיות באותו מתחם) על פי הצורך המתבקש ועל פי מערכת השיקולים שתתחשב בצרכים השונים.

פתיחת הצהרון מותנית ב – 18 נרשמים מינימום .

הודעה על אי פתיחת צהרון תימסר להורים לא יאוחר  מיום: 21.8.2021.

שנת הפעילות תחל ביום 1.9.2021 ותסתיים  ב-30.06.2022

הצהרון יפעל בימים: א' – ה' מתום יום הלימודים ועד השעה 16:30

הצהרון לא יפעל בימי שישי.

ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:25 אחרי השעה 16:30 יחויב ההורה בעלות כוח האדם.

ימי שביתה: במקרים אלו, יעשה המרכז קהילתי  מאמץ להפעיל את הצהרון. ייגבה תשלום נוסף עבור הפעלת צהרון ליום מלא .

בזמן חירום – במידה ובית הספר לא יפתח, יעשו מירב המאמצים לפתוח צהרון בהתאם להנחיות פיקוד העורף, משרד החינוך והבריאות ובכפוף להחלטות  קב"ט המועצה ומנהלת המתנ"ס.  (תגבה תוספת  תשלום ליום עבור שעות הבוקר).

מסגרת הצהרון חופשה

בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר, בצהרון 13 ימי פעילות בחופשה.

מתוכם 4 ימים במתכונת קייטנה הכלולים במחיר החודשי (8:00-13:00) סוכות ושבועות.

בנוסף 9 ימי פעילות במתכונת 'תכנית ניצנים בחופשות' (07:30-16:30) שאינם כלולים במחיר החודשי והגבייה עליהם בהתאם לתנאים שיפורסמו ע"י משרד החינוך בסמוך למועד הפעלת התוכנית.

בימי חופש יש להגיע לא יאוחר מהשעה 09:00 על-מנת לאפשר התארגנות מיטבית עבור הילדים והצוות.

בערבי חג – הצהרון סגור.

בחופשת הקיץ תתקיים קייטנה, אך פתיחת הקייטנה מותנת במספר הנרשמים והינה בתשלום נפרד.

ארוחות - הילדים ייהנו מארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע קלה (כריך או פרי). בימי חופשות / יום ארוך הילדים יקבלו  בנוסף, ארוחת בוקר (תוספת תשלום).

 

נהלי בריאות -

1.       ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.

2.       יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח.

3.       בכל מקרה של ילד סובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף בצהרון.

4.       ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו בצהרון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהצהרון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. במידה וההורה לא יכול להגיע תוך שעה מרגע הקריאה עליו לדאוג למי מטעמו שייקח את הילד מהצהרון.

5.       ילד יוכל לשוב למסגרת רק לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.

6.       על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול או כל מוריד חום אחר.

7.       כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

8.       הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות כך שלא יחולו בשעות הפעילות של הצהרון.

9.       ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

10.   לא יינתן זיכוי בצהרון עבור מחלת ילד/בידוד (במקרים מיוחדים או אשפוז מעל 3 שבועות יבחן החזר כספי,  כל מקרה ידון לגופו).

 

ביטחון ובטיחות בעת הגעה ועזיבה של הצהרון - עובדות הצהרון יקבלו את הילדים בגנים מידי הגננות. האחריות להוצאת הילד מהצהרון בתום יום הפעילות, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל 18 ) אחר מטעמם. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים לצהרון והחזרתם לביתם (נספח יחולק ע"י צוות הצהרון תחילת השנה). איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור למנהלת הגיל הרך מראש. (יש להקפיד על רישום של המלווים המורשים במהלך הליך הרישום לצהרון - בטופס הצהרת הורים).

שימוש בתמונות של הילדים – הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטסאפ של הצהרון ואו העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המרכז ו/או אתר האינטרנט של המרכז.
הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המרכז וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה,  ומכאן ניתנת הסכמתנו. הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

 

הפסקת פעילות וביטולים - את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל למנהלנית המתנ"ס Misrad@yoav.org.il ולאשר קבלת הדוא"ל.

1.    ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים - ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.

שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

2.       ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש.  בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.בקשות ביטול שתוגשנה עד 31.3.2022 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20 (כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה. במקרה של הפסקת ההשתתפות בצהרון לאחר 31/3/2022 יחויבו ההורים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.          
למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון , בחודש הראשון לקבלת הילד, אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד בצהרון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.

3.       בידי המרכז שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של 30ימים מראש. הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד הכלכלה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור.

בחודש זה ייגבה תשלום מלא עבור הצהרון והילד/ה י/תוכל להשתתף בפעילות הצהרון. הודעת עזיבה שלא בזמן תחייב בתשלום של חודש נוסף.

4.    אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו. (נופש, מחלה, בידוד, טיסות לחו"ל וכדומה).

5.    ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המרכז קהילתי להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה, המרכז קהילתי רשאי להחליט על צמצום המסגרת במידה ותהיה הפחתה משמעותית במספר הילדים, לפי  שיקול הדעת של המרכז קהילתי.

6.    המרכז רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר, הנחיות רגולטוריות בשל בריאות הציבור וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון, אלא בכפוף להוראות כל דין. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשת 'צהרים טובים' של החברה למתנ"סים  והמרכז הקהילתי יואב.

 

אמצעי התשלום - ביצוע התשלומים יעשה בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המרכז קהילתיwww.matnasyoav.org.il ניתן לשלם גם על-ידי העברת שיקים למשרדי המרכז קהילתי (שיקים דחויים לפקודת "אשכולות יואב"). במקרה ושיק חוזר ע"י הבנק, אחריות ההורים להעביר שיק חדש שסכומו יכלול את עמלת הבנק. היה ולא יועבר הסכום האמור, תיפסק פעילותו של הילד בצהרון.שכר הלימוד יפרע גם בהיעדרות הילדה מסיבות חופשה, מחלה/בידוד או כל סיבה אחרת.

 

המחיר לשנת תשפ"ב לצהרוני הגנים הינו 985 ש״ח לחודש.

 

 
 

 

 

 

שימו

 

ý     פתיחת מסגרת הצהרון תעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות רגולטוריות ובכלל זה כל הנחיה מכוח התמודדות עם נגיף הקורונה החדש.

ý     המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנסים, רשת 'צהרים טובים', משרד הבריאות והחינוך,  הרשות המקומית ופיקוד העורף ולכן יתכנו שינויים בהפעלת הצהרון ובגביית הכספים ואנו נפעל  בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת  לעת.

האמור בהסכם זה בלשון זכר והכוונה הינה לשני  המינים.

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנון מעון כפר הריף

הסכם הורים לשנה"ל תשפ"ב 2021-2022

 

1. נהלים והנחיות:

שנת הלימודים תיפתח ב-30.8.2021 ותסתיים ב-12.8.2022.

פעילות המעון נפרסת על פני שישה ימים בשבוע למעט שבתות, חגים ומועדים המפורסמים בלוח החופשות המצורף של החברה למתנ"סים.      

א. זמני הפעילות: 

ימים א'–ה' בין השעות 7:30–16:30      יום ו' בין השעות 7:30–12:45

במהלך חודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, המעון יעבוד 5 ימים בשבוע – ללא ימי שישי

ב. נוהל הסתגלות:

ילד חדש ביום הראשון עד השעה 10:00 

ביום השני עד השעה 11:00

ביום השלישי עד 12:00

ביום הרביעי יום לימודים רגיל, בהתאם ליכולתו של הילד

* חשוב להבהיר כי למרות הכתוב לעיל, ימי ההסתגלות בשבוע הראשון בהתאם ליכולתו של כל ילד. 

נוהלי ההסתגלות בשנת הלימודים הנפתחת בספטמבר 2021 יהיו בהתאם להנחיות של משרד הבריאות ואגף מעונות היום.

נכון לרגע זה, בהתאם להנחיות,  להורים אסור להיכנס למרחב הגן, ואסורה התקהלות של יותר מ-10 אנשים בחלל סגור, תידרש מכולנו גמישות ושיתוף פעולה.

צוות המעון יחלק את הכיתה לקבוצות של שלושה ילדים – "קפסולת הסתגלות". אלו יהיו קפסולות קבועות ילד-מבוגר. כל קפסולה תגיע בשעה אחרת, וכך נוכל לקיים הסתגלות יחד עם ההורים במרחב כיתת המעון.

במהלך שלושת הימים הראשונים תגיע כל קפסולה לשעה וחצי של פעילות.
החל מהיום הרביעי הילדים ישהו במעון ללא נוכחות ההורים. זמן השהות במעון יהיה אישי, על פי היכולות של כל ילד.

החל מיום ראשון ה-5/9/2021, הילדים יישארו במעון ליום שלם.

חשוב להבהיר כי השהות במעון בימי ההסתגלות איננה אחידה לכולם, ותיעשה בשיתוף ושיח עם ההורים.

ý    המעון לא יפעל בימים בהם תהיה הנחייה של משרד הבריאות/הרשות המקומית/פיקוד העורף לסגור את המעון. (על כך תתקבל הודעה בנפרד)

 

2.   הזנה:

למעון מטבח מבשל עם מבשלת אישית. המסגרת תספק ארוחת בוקר, ארוחת עשר, ארוחת צהרים וארוחת ארבע. התפריט של המעון הינו תפריט בשרי. הארוחות על פי תפריט מאושר ומבוקר ע"י תזונאית ילדים, ומפורסם בלוח הורים.

ý    ארוחת הבוקר המוגשת לילדכם מאוזנת, בריאה ומותאמת לגילו. על מנת שלא לפגוע בתאבונו יש להימנע מלשלוח עמו שקיות דגנים או כריכים למיניהם.

3.  שעות סגירת המעון:

ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר מהזמן המפורט 16:30. המרכז הקהילתי יחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות. עבור כל-10 דקות נוספות, יחויבו 10 ₪ נוספים. התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המרכז הקהילתי באמצעות גבייה בהוראת קבע.

4. הולכת ילדים:

א. האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר מעל גיל 18 אחר מטעמם, ובעדכון מנהלת המעון.

ב. הסעות ילד למעון או ממנו באמצעות חברת הסעות, אם תיעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר מעל גיל 18  מטעמם.

ג. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם.

ד. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראיה אותם יש למסור למנהלת הגיל הרך מראש.

 

 

5. "שגרת קורונה"

א. לאור התפשטות הקורונה, המתנ"ס כפוף להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת.  ייתכנו שינויים בהפעלת המעון/בגביית הכספים/בנוהלי כניסה ויציאה למעון ובהנחיות בריאותיות.  אנו נפעל על פי ההנחיות המחייבות אשר יובאו לידיעתכם, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושינוי בשעות הפעלה.

ב. בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת הקורונה,  נאסר על ההורים להיכנס לשטח  הכיתות. ההורים נדרשים להיכנס לשטח המעון עם מסכות. על ההורים להישמע להנחיות מנהלת  המעון בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

ג. בכל יום על ההורים למלא ולחתום על הצהרת בריאות אישית לילדם.

ד. בידוד: נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח המעון. בידוד במשפחת  הפעוט מחייבת הנחיית משרד הבריאות בנוגע לכניסתו למעון. ילד שמסיים תקופת בידוד,  יש לפעול  לפי הנחיות משרד הבריאות בנוגע לחזרתו עם תום תקופת הבידוד. הורה אשר עובר על ההנחיות ולא נשמע להוראות יורחק מהמעון לאחר אזהרה.  במקרה בו יתגלה מקרה הדבקות במעון נפעל ע"פ הנחיית משרד הבריאות.

6.      ועד הורים:

א. במעון וכן בכל כיתה בה תתקבל החלטה ע"י ההורים ייבחר ועד.

ב. ההשתתפות בוועד ההורים הינה וולונטרית, הוועד לא יהיה רשאי לקבל החלטות שיש בהן משום פגיעה מנוהלי המעון ובעבודתו השוטפת.

ג. החלטות הוועד יתקבלו בשותפות עם מנהלת המעון.

7.       תשלום עבור המעון:

העלות השנתית הכוללת טרם פורסמה ממשרד התמ'ת ולכן כרגע אנו גובים רק דני רישום על מנת לשמור מקום לילדכם במעון

8.      הוצאת ילד מהמסגרת:

1. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק ביקור של ילד במסגרת החינוכית בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 14 ימים מראש.

2. למרכז הקהילתי שמורה  הזכות להוציא ילד מהמעון מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם  מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של 14 יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד בחודש שלאחר סיום התקופה הנקובה בהתראה, או הוצאת הילד בפועל מהמסגרת לפי המאוחר.

ý     התשלומים בכפוף למחיר הנקבע עי משרד העבודה והרווחה תינוק.

ý     התשלום עבור שירותים נוספים כמו ארוחה בשרית, תוספת כוח אדם, חוגים וכיו"ב,   יתקיים בהחלטה משותפת של ועד הורים ומנהלת המעון בהתאם לנוהל חריגה מסל שירותים חריגה  מסל השירותים תעשה בהתאם "נוהל ל חריגה מסל שירותים"  הנמצא במסמך הנחיות  להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשפ"א  באתר משרד העבודה והרווחה

 

 

ý     המרכז רשאי שלא להפעיל את המעון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת  המרכז הקהילתי כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר, מגיפה וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים  אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הגן. החלטות באשר להפעלת הגן יהיו  בהתאם למדיניות משרד הרווחה/הבריאות/ הכלכלה.

ý     ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, שלג כבד מלחמה או  סגירת המעון בהוראת פיקוד העורף / הרשות המקומית / משרד הבריאות ו/או בשל הנחיות רגולטוריות הקשורות לבריאות הציבור וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע  אחרת בהנחיות משרד העבודה והרווחה.

 

8. הצהרת על בריאות הילד:

א. ההורים מתחייבים למסור כל מידע רפואי של הילד שיכול להשפיע על תפקוד הילד  במסגרת ועל הטיפול בו.

ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' ולעדכן במשך השנה בכתב על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד.

ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף  אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון.

ד. הנחיות משרד הבריאות בנוגע למחלות תסמינים בהם הילדים לא יוכלו להגיע למעון משתנות מעת לעת ועל ההורים וצוות המעון לפעול לפי הנחיות אלה.

ה. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שבו חום גופו עולה על 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או פריחה ו/או דלקות עיניים. ילד שהתגלה כי הוא חולה בזמן שהותו במעון, ייעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.

ו.  ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה  ימים.

ז. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים,  לרבות אקמול או כל מוריד חום אחר.

ח. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על  ההורים.

ט. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה, באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה ולמען הסר ספק המרכז הקהילתי לא יישא בעלות הסייעת.

י. בהתאם להנחיות מתווה משרד הבריאות, על ההורים למלא כל בוקר הצהרת בריאות לילד לאחר שמדדו לו חום. ילד לא יוכל להיכנס לכיתה ללא הצהרת  בריאות.

9. שימוש בתמונות של  ילדים:

א. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הווטסאפ של המעון ו/או העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המתנ"ס ו/או אתר האינטרנט של  המרכז הקהילתי ו/או פרסומת של המרכז הקהילתי.

ב. הריני מאשר קבלת מסרונים ו /או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס.

ג. הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס וכי  פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו.

ד. הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או  טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המתנ"ס בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המתנ"ס  או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המתנ"ס, לרבות טענה  בדבר פגיעה  בפרטיות.

ý     פתיחת המעונות תעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות רגולטוריות ובכלל זה כל הנחיה מכוח התמודדות עם נגיף הקורונה החדש.

ý     המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנ"סים – רשת "התחלה חכמה"/משרד  העבודה והרווחה/משרד הבריאות, הרשות המקומית ופיקוד העורף. ייתכנו שינויים בהפעלת המעון ובגביית הכספים ואנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת   לעת.

ý     האמור בהסכם זה בלשון זכר והכוונה הינה לשני המינים.

 

 


 [SSS1]מדוע דין שונה להרכבים לעומת פרטני אחד על אחד?

מה קורה לגבי ביטול פרטני? לכן מצאתי לנכון להעביר את הסעיף לכאן ושיהיה תקף ביחס לכולם.

 

 [SSS2]האם במועדים הללו יתקיימו חוגים ושיעורים???? בדר,כ אין בהם....