נהלי הרשמה למרכז המוזיקה – תשפ"ג

חוברת תקנונים:
1 .מרכז המוזיקה
2 .חוגים וגילאור
3 .צהרונים
4 .מעון

 


נהלי הרשמה למרכז המוזיקה – תשפ"ג


תקנון מרכז המוסיקה – 

 

שיבוץ ללימודי  נגינה והרכבים מתבצע לאחר הרשמה בלבד.

השיבוץ ייעשה לפי שיקולים של צוות המרכז והמרכז לא מתחייב להסעה לאחר השיעור/ההרכב.

התשלום עבור תוכנית תוכנית לימודי נגינה הנו שנתי ומחולק ל 10 חודשים , לא כולל תשלום עבור חודשים יולי – אוגוסט.

היעדרות משיעורים בהודעה מוקדמת של 24 שעות לפחות תחויב והתלמיד יקבל שיעור החזר במועד אחר , זאת עד פעמיים בשנה , לתלמידים הלומדים שנה מלאה (ספטמבר-יוני)בלבד .

שיעורי החזר יינתנו עד סוף חודש יוני 2023 והאחריות לתאום הנה של התלמיד/ה.

היעדרות ללא הודעה/הודעה של פחות מ 24 שעות תחויב ללא החזר.

במקרה של אי הגעה לשיעור החזר התלמיד לא יהיה זכאי לשיעור החזר אחר.

במקרים חריגים של היעדרות ממושכת מתוכנית לימודי  נגינה ו/או הרכב יישקל החיוב בהתאם לנסיבות.

במקרים חריגים של היעדרות משיעור ללא הודעה מראש בשל סיבה מוצדקת , יינתן החזר שיעור , אשר יחשב במניין היעדרויות משיעורים. 

הודעה על היעדרות תימסר למנהלנית  מרכז המוסיקה בלבד.

בכל מקרה של הודעה על פרישה מתוכנית לימודי נגינה/הרכב יגבה תשלום עד סוף חודש ההודעה.

הגעה לשיעורי נגינה הינה באחריות התלמידים , איחור לשיעור לא יזכה בתוספת זמן לשיעור.

במקרים של היעדרויות מרובות משיעורים/הגעה ללא הכנת שיעורי בית ישקול צוות מרכז המוסיקה את המשך השתתפות התלמיד/ה בשיעורי הנגינה. 

במידה ולא יהיו מספיק נרשמים בכל פעילות לא תפתח/תופסק  הפעילות .

אין החזרים עבור תשלום לפעילויות קבוצתיות (הרכבים, תאוריה וכיו"ב)בעקבות היעדרויות אלא במקרים חריגים וע"פ שיקול דעת רכז המוסיקה.   

בחודשים יולי ו/או אוגוסט יתקיימו שיעורי נגינה לתלמידים המעוניינים בהתאם ללוח זמנים שיקבע מחדש עבור חודשים אלה  ולמינימום תלמידים המגיעים לכל מורה.

יש להודיע על המשך/הפסקת  שיעורים למנהלנית מרכז המוסיקה עד 1.6.2023,במקרה של הפסקה לא יהיה חיוב על חודשים יולי ו/או אוגוסט.

בחודשים יולי ו/או אוגוסט השיעורים ייקבעו מראש עם כל תלמיד לפי יכולתו להגיע , לא תינתן אפשרות להחזר שיעור לתלמיד שקבע ולא הגיע לשיעור בחודשים אלה.

לוח זמנים חזרות להרכבים בחודשים יולי-אוגוסט נקבע ע"י רכז המוסיקה מול התלמידים.

במקרה של היעדרויות מחזרות ההרכבים ישקול הרכז המשך השתתפות התלמיד בהרכב והשתתפות בהופעות.

מחיר השתתפות בהרכבים הנו שנתי ומחולק ל 12 וימי חופשים כלולים בתשלום זה.

התשלום להרכב כולל את עבודת ההכנה והעריכה המתבצעת ע"י המדריך, חזרות גנרליות, בלנס לפני הופעות והופעות.

הרכב מוזל – 

חבילת הרכב מוזל מיועדת לתלמידים אשר לומדים כלי נגינה במרכז המוסיקה .

בחודשים בהם תלמיד לא לומד בתוכנית לימודי נגינה יחויב עבור עלות מלאה להרכב 250 ₪.

תוכנית לימודי נגינה כוללת 40 מפגשים לאורך 10 חודשים , מהם 30 שיעורים פרטניים באורך 45 דקות ו -  10 מפגשים קבוצתיים באורך שעה וחצי – שעתיים .

על מועד המפגשים הקבוצתיים תימסר הודעה מראש.

הנוכחות במפגשים הקבוצתיים הנה חלק מתוכנית הלימוד ולא יינתן זיכוי כספי על היעדרות.

תוכנית הדרכה שירה – 

כוללת 40 מפגשים לאורך 10 חודשים , מהם 30 שיעורים פרטניים באורך 45 דקות ומיקס ועריכה ל – 3 שירים מוקלטים .

התשלום עבור הקלטת שירים נוספים יהיה ע"פ תעריף שעת הקלטה . (180 ₪ לשעה ).

 


 

נהלי הרשמה לפעילויות חוגים– תשפ"ג


ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט/האזור האישי בלבד
www.matnas@yoav.org.il


נהלי הרשמה לפעילויות המרכז הקהילתי:


הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאה ואישור נהלים אלו. מעבר לשלב
הבא מהווה הסכמה לנהלים.


החוגים ופעילויות בבתי הספר, ביישובים ובמתקנים ברחבי יואב יחלו ב - 3.10.2023 ויסתיימו ב –
22.6.2023


חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות. העלות השנתית לוקחת בחשבון
את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא
מתוכננים. המחירים המפורסמים באתר הינם שנתיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.


פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע“פ החלטת המתנ“ס). מספר המשתתפים
משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.


משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל) . ההרשמה תכנס
לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

בחוגים בהם ישנן הסעות, אלו מיועדות רק עבור הרשומים לחוג.

המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר
יושלמו במהלך השנה ככל שניתן. הודעה מסודרת תשלח להורים.

חוב למתנ"ס יגרור אי השתתפות בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.


תשלומים:

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו ב – 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪
לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2023
איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

 

1 .נהלי פרישה/ביטול:

1.1 .בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס "ביטול חוג מקוון" באתר
המרכז הקהילתי ו/ או מול מנהלנית המתנ"ס במייל: il.org.yoav@office.matnas

באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס וליידע את המדריכ.ה.


2.1 .לא יעשו ביטולים/רישומים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב
המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.


3.1 .בקשת ביטול חוג
כל בקשה לביטול חוג עד לתאריך 15 בכל חודש, המשתתף יחויב בעלות מחצית
החודש. בקשת ביטול לאחר ה-15 לכל חודש, יבוצע חיוב עבור חודש מלא.

4.1 .בקשת ביטול חוג שתוגש לאחר ה-15.3.2023
במקרה של הפסקת ההשתתפות בחוג לאחר 15.3.2023 יחויבו המשתתפים
בתשלום %50 דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

5.1 .לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ
נוהל זה.


6.1 .לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה
מראש ובאישור המתנ"ס).


7.1 .היעדרות מפעילות בשל מחלה מעל 14 יום – יינתן החזר כספי בכפוף לאישור רפואי.


הנחות:


בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של %5 עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס מייל:
matnas.ofiice@yoav.org.il

פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו.

לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות – כ פי שמפורט באתר המרכז
הקהילתי – מרכז המוסיקה.

 

תקנון צהרון "נוף השדות" המרכז הקהילתי יואב – תשפ"ג

אנו שמחים להמשיך את הפיילוט ו לפתוח את שנת הפעילות בצהרון בית הספר בניהולו ופיקוחו של המרכז
הקהילתי יואב . המרכז הקהילתי רואה בהפעלת הצהרונים נידבך נוסף לחיזוק ופיתוח הקהילה ביואב ובכוונתנו
לתת את המענה האיכותי, המקצועי והחינוכי הטוב ביותר לילדים ולהוריהם בהפעלת הצהרון .
הצהרון הינה מסגרת חינוכית בלתי-פורמלית לילדים, המשמשת שהות יומית כחמישה ימים בשבוע ופועלת
לאחר שעות הלימודים.
משנה חינוכית על הצהרון לשמש מסגרת חינוכית שיתאפשרו בה משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד
ופעילויות שונות תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בצהרון. יצירת סביבה בטוחה דורשת עבודה
בשיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בצהרון.

 

לידיעתכם:

1 .מרכז קהילתי יואב מפעיל צהרון בהתאמה לצרכי הישוב וברוח נהלי החברה למתנסים.

2 .עובדי הצהרון הינם עובדי המרכז קהילתי .

3 .צוות הצהרון יעבור השתלמויות ויקבל ליווי לאורך השנה.

4 .לצורך הפעלת הצהרון - מועסק/ת מנהל/ת מקצועי/ת ע"י המרכז קהילתי .

5 .ההדרכה והפיקוח על הצהרון בחסות המרכז הקהילתי בליווי רשת 'צהרים טובים'.

6 .אנו רואים את הצהרונים כהמשכם של מסגרות החינוך. ככאלה אנו בונים את התכנים ואת סדר היום
בתיאום עם מערכות אלו ומקפידים על שמירת קשר שוטף .

7 .הקשר עם ההורים חשוב לנו ואנו משקיעים זמן ורצון לתת מענה בגבולות הנכונים .

8 .מובילת הצהרון הינה הסמכות החינוכית -מקצועית לכל עניין. מערכות הצהרונים מקיימות שיח פתוח
והתייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים .

9 .מועד אחרון להרשמה 10.3.2023 הרשמה לאחר תאריך זה הינה על בסיס מקום פנוי.

 

מסגרת הצהרון

צהרון בית הספר יתקיים במבנה ייעודי במושב סגולה. המרכז קהילתי רשאי לבצע שינויים (במספר
העובדים, שעות הפעילות, איחוד קב' רב גילאיות באותו מתחם) על פי הצורך המתבקש ועל פי מערכת
השיקולים שתתחשב בצרכים השונים.

פתיחת הצהרון מותנית ב – 18 נרשמים מינימום.

הודעה על אי פתיחת צהרון תימסר להורים לא יאוחר מיום: 21.8.2022.

שנת הפעילות תחל ביום 1.9.2022 ותסתיים ב-30.6.2023
הצהרון יפעל בימים: א' – ה' מתום יום הלימודים ועד השעה 16:30
הצהרון לא יפעל בימי שישי.

ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:25 אחרי השעה 16:30 יחויב ההורה בעלות כוח
האדם.

ימי שביתה: במקרים אלו, יעשה המרכז קהילתי מאמץ להפעיל את הצהרו ן. ייגבה תשלום נוסף עבור
הפעלת צהרון ליום מלא.

בזמן חירום – במידה ובית הספר לא יפתח, יעשו מירב המאמצים לפתוח צהרון בהתאם להנחיות פיקוד
העורף, משרד החינוך והבריאות ובכפוף להחלטות קב"ט המועצה ומנהלת המתנ"ס.(תגבה
תוספת תשלום ליום עבור שעות הבוקר).


מסגרת הצהרון - חופשה

בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר, בצהרון 13 ימי פעילות בחופשה.

מתוכם 4 ימים במתכונת קייטנה הכלולים במחיר החודשי (8:00-13:00) סוכות ושבועות.

בנוסף 9 ימי פעילות במתכונת 'תכנית ניצנים בחופשות' (7:30-16:30) שאינם כלולים במחיר החודשי והגבייה
עליהם בהתאם לתנאים שיפורסמו ע"י משרד החינוך בסמוך למועד הפעלת התוכנית.

בימי חופש יש להגיע לא יאוחר מהשעה 09:00 על-מנת לאפשר התארגנות מיטבית עבור הילדים והצוות .
בערבי חג – הצהרון סגור .

בחופשת הקיץ תתקיים קייטנה, אך פתיחת הקייטנה מותנת במספר הנרשמים והינה בתשלום נפרד.

 

ארוחות - הילדים ייהנו מארוחת צהרים חמה וארוחת ארבע קלה (כריך או פרי). בימי חופשות / יום ארוך
הילדים יקבלו בנוסף, ארוחת בוקר (תוספת תשלום).

 

נהלי בריאות -

1 .ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת
ועל הטיפול בו.

2 .יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח.

3 .בכל מקרה של ילד סובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד
יכול להשתתף בצהרון.

4 .ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים
ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו בצהרון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר
מתחייבים להוציאו מהצהרון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. במידה וההורה לא יכול
להגיע תוך שעה מרגע הקריאה עליו לדאוג למי מטעמו שייקח את הילד מהצהרון.

5 .ילד יוכל לשוב למסגרת רק לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים
של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.

6 .על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול או כל מוריד
חום אחר.

7 .כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

8 .הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות כך שלא יחולו בשעות הפעילות של הצהרון.

9 .ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

10 .לא יינתן זיכוי בצהרון עבור מחלת ילד/בידוד (במקרים מיוחדים או אשפוז מעל 3 שבועות יבחן החזר כספי,
כל מקרה ידון לגופו).

 

ביטחון ובטיחות בעת הגעה ועזיבה של הצהרון - עובדות הצהרון יקבלו את הילדים בגנים מידי הגננות.
האחריות להוצאת הילד מהצהרון בתום יום הפעילות, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר
(מעל גיל 18) אחר מטעמם. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים לצהרון והחזרתם לביתם (נספח
יחולק ע"י צוות הצהרון תחילת השנה).

איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט
בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור למנהלת הגיל הרך מראש. (יש להקפיד על רישום של המלווים המורשים
במהלך הליך הרישום לצהרון - בטופס הצהרת הורים).


שימוש בתמונות של הילדים – הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטסאפ
של הצהרון ו או העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המרכז ו/או אתר האינטרנט של המרכז.

הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המרכז וכי פרסום התמונה אינו
נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו. הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או
על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר
האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה
בדבר פגיעה בפרטיות.

 

הפסקת פעילות וביטולים - את ההודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח בדוא"ל למנהלנית המתנ"ס
.ל"הדוא קבלת ולאשר matnas.office@yoav.org.il

1 .ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים - ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14
ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.
שיעור דמי הביטול: %5 מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

 

2 .ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים – בקשת ביטול שתוגש עד ל -10 לכל חודש תחייב את ההורים
בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להשאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש
לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב. בקשות ביטול
שתוגשנה עד 2023.3.31 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20( כולל( לאותו
החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה. במקרה
של הפסקת ההשתתפות בצהרון לאחר 2023/3/31 יחויבו ההורים בתשלום %50 דמי השתתפות עד לסוף
שנת הפעילות.
למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון , בחודש הראשון לקבלת הילד, אם החליטו
ההורים להפסיק את ביקור הילד בצהרון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט
התשלום המלא עבור חודש זה.


3 .בידי המרכז שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות
דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה
בהתראה בכתב של 30 ימים מראש. הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור
מנהלת התחום המחוזי במשרד הכלכלה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור.

בחודש זה ייגבה תשלום מלא עבור הצהרון והילד/ה י/תוכל להשתתף בפעילות הצהרון. הודעת עזיבה שלא
בזמן תחייב בתשלום של חודש נוסף .


4 .אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו. (נופש, מחלה, בידוד, טיסות לחו"ל
וכדומה) .


5 .ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המרכז קהילתי להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה,
המרכז קהילתי רשאי להחליט על צמצום המסגרת במידה ותהיה הפחתה משמעותית במספר הילדים,
לפי שיקול הדעת של המרכז קהילתי.


6 .המרכז רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון:
מלחמה, פגעי מזג אויר, הנחיות רגולטוריות בשל בריאות הציבור וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים
אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון, אלא בכפוף להוראות כל דין. החלטות באשר
להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשת 'צהרים טובים' של החברה למתנ"סים והמרכז הקהילתי
יואב.


אמצעי התשלום - ביצוע התשלומים יעשה בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המרכז קהילתי
il.org.matnasyoav.www - ניתן לשלם גם על -ידי העברת שיקים למשרדי המרכז קהילתי (שיקים דחויים
לפקודת "אשכולות יואב"). במקרה ושיק חוזר ע"י הבנק, אחריות ההורים להעביר שיק חדש שסכומו יכלול את
עמלת הבנק. היה ולא יועבר הסכום האמור, תיפסק פעילותו של הילד בצהרון. שכר הלימוד יפרע גם בהיעדרות
הילדה מסיבות חופשה, מחלה/בידוד או כל סיבה אחרת .
המחיר לשנת תשפ"ב לצהרוני הגנים הינו 985 ש״ח לחודש.


שימו לב
• פתיחת מסגרת הצהרון תעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות רגולטוריות ובכלל זה כל הנחיה
מכוח התמודדות עם נגיף הקורונה החדש.

• המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנסים, רשת 'צהרים טובים', משרד הבריאות
והחינוך, הרשות המקומית ופיקוד העורף ולכן יתכנו שינויים בהפעלת הצהרון ובגביית הכספים
ואנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת ל עת.
האמור בהסכם זה בלשון זכר והכוונה הינה לשני המינים.