דף מונגש תשובות הבהרה מס' 3 - מכרז הסעים 3/2021

 

 

לכבוד משתתפי מכרז 3/2021                                                                    תאריך – __________

בפקס' / דוא"ל ______________________

וידוא קבלה _________________________

מכרז פומבי מס' 3/2021 – הסעות חוגים ופעילויות שונות

 

מענה לשאלות הבהרה מס' 3

 

  1. במשרדי המתנ"ס התקבלו שאלות הבהרה, להלן מענה המועצה לשאלות –

מס"ד

הפנייה

שאלה

תשובה

1

כללי

במידה ואין לנו מוניות וכלי רכב עד 10 מקומות האם עדיין אפשר לתמחר את שאר המסלולים?

 

המכרז מחולק לשני פרקים – פרק א' חוגים ופרק ב' הסעות לתושבים ותיקים.

ניתן להגיש הצעה לאחד הפרקים או לשני הפרקים.

מציע המגיש הצעה לפרק כלשהו – חייב להגיש הצעת מחיר לכל סוגי הרכב שנכללו באותו פרק.  לא תתקבל הצעה חלקית לפרק כלשהו.

הזוכה בכל פרק יהיה רשאי לבצע הסעות בסיוע של קבלני משנה מטעמו ובתנאי שכל קבלני המשנה והנהגים מטעמם יאושרו מראש ע"י המתנ"ס. תנאי לאישור המתנ"ס הינו עמידה קבלן המשנה בדרישות הסף הרלבנטיות.

2

 

בנוגע להבהרה בגין סעיף ה1 התשובה אינה ברורה, היכן המסמך נמצא ומה בדיוק צריך לצרף?

 

בקובץ תשובות הבהרה מס' 1 שנשלח למשתתפים + הועלה לאתר המועצה – תצהיר עסקאות גופים ציבוריים. 

  1. הודעות ההבהרה מטעם המתנ"ס מחייבות את המציעים. 
  2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז. 
  3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
  4. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

                                                                                                            בברכה,

אורית גוטמן

__________

עמותת אשכולות יואב

אישור

אני הח"מ __________________________________ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך הבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 3/2021 הבנתי את  האמור בו ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף : _____________________

חתימה:__________________________