תשובות הבהרה 2- דחיית מועד הגשת הצעות ועדכון מחירי המקסימום - מכרז הסעים 3/2021

 

 

לכבוד משתתפי מכרז 3/2021                                                                    תאריך – __________

בפקס' / דוא"ל ______________________

וידוא קבלה _________________________

מכרז פומבי מס' 3/2021 – הסעות חוגים ופעילויות שונות

 

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות ועדכון טופס הצעת המחיר

 1. מועד אחרון  להגשת הצעות נדחה ליום ב', ה – 1.11.2021, עד השעה 13:00.
 2. פתיחת תיבת המכרזים תהיה באותו יום בסמוך למועד אחרון להגשה.
 3. מובהר כי לא חל שינוי לנושא התוקף  הנדרש של ערבות הצעה במכרז.
 4. יצוין כי לאחר בחינה נוספת, המחירים המצויינים בטופס הצעת המחיר עודכנו וכן התווספו מסלולים נוספים. שימת לב המציעים כי הינם נדרשים להגיש את הצעתם על טופס הצעת המחיר המעודכן המצורף למסמך זה.
 5.  מצ"ב לתשובות הבהרה אלו טופס הצעת מחיר מעודכן. טופס הצעת המחיר המעודכן מחליף את הטופס הקיים במסמכי המכרז. יש להקפיד על הגשת הצעת על גבי טופס ההצעה המעודכן.
 6. במשרדי המתנ"ס התקבלו שאלות הבהרה, להלן מענה המועצה לשאלות –

מס"ד

עמ'

סעיף

שאלה

תשובה

1

61-76

נספח א'

ברוב המסלולים המחיר שנקבע הוא לא ריאלי.

המחירים מאוד נמוכים ויגרמו להפסד.

האם ניתן במקום אחוז הנחה לרשום את המחיר שאנו מבקשים לכל מסלול בהתאם לסוג הרכב שלו.

לאחר בחינה נוספת, המחירים המירביים עודכנו בכ- 10%. שימת לב המציעים לטופס הצעת מחיר מעודכן – המציעים נדרשים להגיש הצעתם על גבי טופס זה בלבד.

תשומת לב המציעים – במסגרת עדכון מחירים גם התווספו מסלולים נוספים, יש להקפיד להגיש הצעה על טופס הצעת המחיר המעודכן.

 

 

עמ' 9

 

לא נמצא נספח ה'1 במסמכי המכרז

שימת לב המשתתפים לתשובות הבהרה מס' 1 להם צורף נספח ה'1 אותו יש לצרף להצעתכם.

 1. הודעות ההבהרה מטעם המתנ"ס מחייבות את המציעים. 
 2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז. 
 3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 4. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

                                                                                                            בברכה,

אורית גוטמן

__________

עמותת אשכולות יואב

אישור

אני הח"מ __________________________________ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך הבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 3/2021 הבנתי את  האמור בו ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז.

שם המשתתף : _____________________

חתימה:__________________________

 

נספח א' מתוקן – מכרז 3/2021 הסעות חוגים

מפרט הסעות ומחירים - שנה"ל תשפ"ב

טופס הצעת מחיר מתוקן – על המציעים לציין את אחוז ההנחה המוצע על ידם ביחס לכל אשכול

 

פרק א' חוגים

תשומת לב המציעים, קיימים מספר סוגי רכב בפרק זה.

יש להגיש הצעת מחיר לכל סוגי הרכב הנדרשים.

לא תתקבל הצעה חלקית.

הצעת מחיר ומסלול לרכב 10 מקומות

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

 10 מקומות

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

110

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,

נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

170

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

105

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

110

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

110

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

100

 1.  

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

105

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

130

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

130

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

140

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

240

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

230

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

145

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

140

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

150

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

160

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

105

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה

130

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

130

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

155

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב 10 מושבים

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר  ומסלול לרכב 15 מקומות

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

 15 מקומות

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

130

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה,שדה יואב.

190

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

190

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

120

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

120

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

170

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

130

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

110

 1.  

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

120

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

150

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

150

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

165

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

275

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

265

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

155

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

175

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

190

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

115

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה. 

 

150

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

165

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

165

 

 

 

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב 15 מושבים

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר ומסלול למיניבוס (19 מקומות לפחות)

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

מיניבוס

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

140

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,

נגבה,שדה יואב.

225

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

260

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

150

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

170

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

220

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

145

 1.  

צומת גת (קוממיות),נגבה,שדה יואב

155

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

195

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

200

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

205

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

330

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

320

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

190

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

180

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

220

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

220

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

155

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה. 

 

215

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

230

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

220

 

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב מיניבוס (19 מקומות לפחות)

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר ומסלול למונית

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

מונית

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

100

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,

נגבה,שדה יואב.

145

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

165

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

100

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

105

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

150

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

110

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

100

 1.  

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

105

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

120

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

120

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

120

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

210

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

200

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

130

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

130

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

150

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

160

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

155

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה. 

 

130

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

130

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב מונית

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

חובה להגיש הצעה לכל אחד מהמסלולים וסוגי הרכב האמורים לעיל !

 

 

ריכוז הנחות פרק א' –

(במקרה של סתירה בין האמור בטבלה להלן לשיעור ההנחה הנקוב לעיל, ילקח בחשבון שיעור ההנחה המוצע כמפורט מתחת לכל אחת מהמחירונים לעיל)

 

(נא להעתיק לכאן את ההנחות המוצעות)

 

סוג רכב

הנחה מוצעת למחירון מסלולים

10 מקומות

 

15 מקומות

 

מיניבוס (19 מקומות לפחות)

 

מונית

 

 

 

שם המציע : ___________________   חתימה וחותמת המציע ________________

 

פרק ב' פעילויות ותיקים 

תשומת לב המציעים, קיימים מספר סוגי רכב בפרק זה.

יש להגיש הצעת מחיר לכל סגוי הרכב הנדרשים.

לא תתקבל הצעה חלקית.

הצעת מחיר ומסלול לרכב 10 מקומות

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

 10 מקומות

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

110

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,

נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

170

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

105

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

110

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

110

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

100

 1.  

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

105

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

130

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

130

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

140

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

240

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

230

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

145

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

140

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

150

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

160

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

105

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה

130

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

130

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

155

 1.  

כ. מנחם, כ. הרי"ף, רבדים, מועצה.

120

 1.  

שדה יואב, נגבה, מועצה.

140

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גל און, גת, מועצה, בני ראם.

180

 1.  

נחלה, סגולה, ורדון, מועצה.

120

 1.  

רבדים, מועצה.

100

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב 10 מושבים

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר  ומסלול לרכב 15 מקומות

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

 15 מקומות

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

130

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה,שדה יואב.

190

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

190

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

115

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

120

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

170

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

130

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

110

 1.  

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

120

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

150

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

150

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

165

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

275

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

265

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

155

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

175

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

185

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

115

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה. 

 

150

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

165

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

165

 1.  

כ. מנחם, כ. הרי"ף, רבדים, מועצה.

140

 1.  

שדה יואב, נגבה, מועצה.

160

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גל און, גת, מועצה, בני ראם.

210

 1.  

נחלה, סגולה, ורדון, מועצה.

140

 1.  

רבדים, מועצה.

120

 

 

 

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב 15 מושבים

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר ומסלול למיניבוס (19 מקומות לפחות)

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

מיניבוס

 

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

135

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,

נגבה,שדה יואב.

225

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

265

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

150

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

170

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

220

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

160

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

145

 1.  

צומת גת (קוממיות),נגבה,שדה יואב

155

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

190

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

200

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

200

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

330

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

320

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

190

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

180

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

220

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

220

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

155

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה. 

 

215

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

230

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

220

 1.  

כ. מנחם, כ. הרי"ף, רבדים, מועצה.

165

 1.  

שדה יואב, נגבה, מועצה.

185

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גל און, גת, מועצה, בני ראם.

255

 1.  

נחלה, סגולה, ורדון, מועצה.

165

 1.  

רבדים, מועצה.

140

 

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב מיניבוס (19 מקומות לפחות)

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת מחיר ומסלול למונית

 

מס"ד

מסלול נסיעה

מחיר מקסימלי

מונית

 

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים.

100

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,

נגבה,שדה יואב.

145

 1.  

כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין

165

 1.  

האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים.

100

 1.  

גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין.

105

 1.  

גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב.

150

 1.  

גת,נגבה,שדה יואב.

110

 1.  

גת,סגולה,ורדון,נחלה.

100

 1.  

צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב

105

 1.  

כ.מנחם,רבדים,חצור.

120

 1.  

בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה.

120

 1.  

בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה.

120

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש.

210

 1.  

כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש.

200

 1.  

כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב.

130

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון

130

 1.  

בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב. 

 

150

 1.  

לכיש,  בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון

160

 1.  

גת, בית גוברין, גלאון

155

 1.  

בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה. 

 

125

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, מועצה

130

 1.  

נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה

140

 1.  

כ. מנחם, כ. הרי"ף, רבדים, מועצה.

120

 1.  

שדה יואב, נגבה, מועצה.

140

 1.  

בית גוברין, בית ניר, גל און, גת, מועצה, בני ראם.

180

 1.  

נחלה, סגולה, ורדון, מועצה.

120

 1.  

רבדים, מועצה.

100

 

 

 • המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
 • המחיר הינו בש"ח לכיוון.
 • המחיר לא כולל מע"מ.

 

 

שיעור הנחה מוצע למחירי מקסימום רכב מונית

 

שיעור ההנחה המוצע הינו %___________________ הנחה למחירים לעיל.

שיעור ההנחה כאמור יחול על כל המחירים הכלולים במחירון לעיל.

 

 

 

חתימת המציע ____________________________

חתומת המציע _______________________________

תאריך ___________________________________

 

 

חובה להגיש הצעה לכל אחד מהמסלולים וסוגי הרכב האמורים לעיל !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריכוז הנחות פרק ב –

(במקרה של סתירה בין האמור בטבלה להלן לשיעור ההנחה הנקוב לעיל, ילקח בחשבון שיעור ההנחה המוצע כמפורט מתחת לכל אחת מהמחירונים לעיל)

 

(נא להעתיק לכאן את ההנחות המוצעות)

 

סוג רכב

הנחה מוצעת למחירון מסלולים

10 מקומות

 

15 מקומות

 

מיניבוס (19 מקומות לפחות)

 

מונית

 

 

 

שם המציע : ___________________   חתימה וחותמת המציע ________________