מכרז פומבי 1/2022 הסעות חוגים ופעילויות שונות

עמותת אשכולות יואב
(מתנ"ס יואב)


מכרז פומבי 1/2022
הסעות חוגים ופעילויות שונות


נובמבר 2022

מכרז פומבי 1/2022
הסעות חוגים ופעילויות שונותת כ ו ל ה

1. תנאים כלליים.
2. מסמך 1 - כתב ערבות למכרז.
3. מסמך 2 – הצהרה בדבר העדר זיקה.
4. מסמך 3- הצהרת מציע ותצהיר הוכחת ניסיון
5. מסמך 4 – תצהיר קצין בטיחות
6. מסמך 5 – רשימת מסמכים לשימוש המתנ"ס
7. מסמך 6 – הצהרה בדבר עסק בשליטת אישה
8. מסמך 7 - רשימת חוגים ופעילויות ותיקים


9. חוזה ונספחיו.


נספח א'- מפרט הסעות ומחירים – מצורף בסוף החוברת

נספח ב' - רשימת כלי הרכב שיועסקו בביצוע ההסעות.

נספח ג' - פרטי קצין הבטיחות.

נספח ד' - נספח ביטוח

נספח ה' - נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

נספח ו' - טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה .

נספח ז' - תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

נספח ח' - דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים.

נספח ט- דוגמת תוכנית עבודה חודשית

עמותת אשכולות יואב (מתנ"ס יואב)


מכרז פומבי 1/2022 – הסעות חוגים ופעילויות שונות
תנאים כלליים למכרז

טבלת מועדים
תאריך יום שעה
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
23.11.22
רביעי
12:00
הגשת הצעות
מיקום תיבת מכרזים – מזכירות מתנ"ס יואב, בניין מועצה אזורית יואב, קומת קרקע. ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00


4.12.2022


ראשון


12:00
פתיחת מעטפות במועד סמוך לחלוף המועד האחרון להגשת הצעות.
מציע שמעוניין ליטול חלק בישיבה נדרש לברר מראש את המועד המדויק מול העמותה

1. כ ל ל י

1.1. מרכז קהילתי יואב /עמותת אשכולות יואב (להלן- המתנ"ס ו/או העמותה) מזמינה בזה הצעות מחירים לקבלת שירות הסעות חוגים ופעילויות ושנות, הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז.
1.2. עלות רכישת מסמכי המכרז - 500 ש"ח שלא יוחזרו.
1.3. רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז - מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל מחלקת הגביה במועצה אזורית יואב בטלפון 08-8500729 או 08-8500763 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר העמותה ולהגיש את ההצעה על גבי המסמך שהורד. תשומת לב המציעים - רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז - יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.


2. מהות השירותים –
2.1. העמותה מפעילה עבור תושבי המועצה פעילויות חוגים לילדים ונוער בשעות הצהריים (מתום הלימודים בשעה 13:00 לערך ועד שעות הערב) וכן פעילויות לתושבים ותיקים בשעות הבוקר ועד הערב.
2.2. החוגים והפעילויות מתקיימים במוסדות החינוך ובאתרים שונים ברחבי המועצה ולעיתים גם מחוץ לה. הזוכה יבצע הסעות אל החוגים ובתום החוג יבצע פיזור אל יישובי המועצה ו/או האתרים הרלוונטיים. סה"כ 13 ישובים במועצה (כולל כפר הנוער קדמה).
2.3. המכרז מחולק לשני פרקי שירותים –
2.3.1. פרק א' – חוגים
2.3.2. פרק ב' - פעילויות לוותיקים.
ניתן להגיש הצעה לפרק אחד או לשני הפרקים, בכפוף לעמידה בדרישות הסף.
מובהר בזאת כי כל פרק יבחן בנפרד ובפני עצמו. ככלל ייבחר זוכה בכל אחד מהפרקים, כך שיהיו שני זוכים לפחות, אולם לעמותה שמורה הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד בכל פרק ולקבוע את חלוקת העבודות בין הזוכים באותו פרק (ולשנות חלוקה זו מעת לעת) או לקבוע זוכה יחיד בשני הפרקים, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולפי ראייתה את טובת ההתקשרות והשירותים.
2.4. להלן בתמצית פירוט השירותים.
2.5. פרק א - חוגים –
2.5.1. בחוגים משתתפים ילדים ובני נוער.
2.5.2. החוגים מתקיימים בבתי הספר (בתי ספר יסודיים ותיכון) לפני תחילת שעת הלימודים, בתום יום הלימודים ובמהלך יום הלימודים.
יתכנו חוגים גם באתרים אחרים אליהם תידרש הסעה במסגרת התקשרות זו.
2.5.3. במועצה 3 בתי ספר יסודיים (האלה – בישוב כפר מנחם, נוף השדות – בישוב נגבה, ושדות יואב – בקיבוץ גת) ותיכון צפית – בישוב כפר מנחם.
2.5.4. החוגים מתקיימים בימים א עד ו' כולל.
2.5.5. הסעות לחוגים יתבצעו באופן הבא –
2.5.5.1. חוג שמתחיל לפני תחילת שעת הלימודים, האיסוף מישובי המועצה למוסד החינוך. (כיוון ההסעה – איסוף – מישובים אל מוסד החינוך).
2.5.5.2. חוג שמתקיים לאחר שעות הלימודים, נדרש פיזור ממוסדות החינוך ליישובי המועצה ו/או לישובים נוספים ע"פ הנדרש. (כיוון ההסעה – פיזור – ממוסדות החינוך לישובים שונים).
איסוף הילדים ממוסדות החינוך ופיזורם בתום החוג נעשה החל משעה 13:30. קיימים חוגים המסתיימים גם בשעות אחה"צ והערב, על כל הנובע מכך.
בתום פעילות החוג, מבוצע פיזור של משתתפי החוג ממוסדות החינוך ליישובי המועצה. יצוין כי חלק ממשתפי החוגים מתגוררים בישובים סמוכים מחוץ לתחום שיפוט המועצה וזכאים להסעה למקום מגוריהם בתום חוג.
2.5.6. מצורפת רשימת חוגים הפועלים במועצה בשנה"ל תשפ"ג, כולל שעות פעילות – לידיעה בלבד. החוגים והפעלתם תלויה ברישום, יתכנו שינויים במהלך שנת הפעילות ולאחר השלמת רישום לחוגים.
מובהר בזאת כי בחוגים יתכנו שינויים רבים בימים ושעות הפעילות בסמוך לתחרויות שונות, לרבות הגדלת היקף הפעילות הנדרשת (הוספת ימי פעילויות), ולרבות הסעות בשעות ובימים לא שגרתיים כגון סופי שבוע ושעות הערב והלילה.
2.5.7. בנוסף, פעילויות חוגים שונות מתקיימות מחוץ למועצה ובמקרה כזה מבוצעות הסעות אל מקומות הפעילות.
2.5.8. מערכת החוגים משתנה מעת לעת ותלויה, בין השאר במספר משתתפים. לכן תידרש מהזוכה גמישות וזמינות למתן השירותים.
2.5.9. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היקף ההסעות תלוי במספר נרשמים לפעילויות ואין בעצם קביעת זוכה בפרק כלשהו כדי להוות התחייבות להיקף כלשהו של הסעות שיידרש.
2.6. פרק ב' - פעילויות לוותיקים –
2.6.1. פעילות לתושבים ותיקים מתקיימת בעיקרה בשעות הבוקר. הפעילויות מתקיימות בד"כ בימים א' עד ה', לעיתים גם ביום ו'.
2.6.2. ארבע פעמים בשבוע מתקיימים פעילויות בבית גילאור (שבמשרדי המועצה) בשעות הבוקר. עבור פעילויות אלו נדרש איסוף מיישובי המועצה ובתום הפעילות, פיזור התושבים ליישובי המועצה.
יצוין כי מתוך 4 הפעמים כאמור, אחת לשבוע חלק מהפעילות מתקיימת בבני ראם ולפיכך מתבצעת בקו זה תחנה נוספת בבני ראם.
הנ"ל בבחינת תיאור מצב קיים, וייתכנו שינויים מעת לעת, אליהם יידרש הזוכה לספק שירותים.
2.6.3. בנוסף נדרשים מעת לעת הסעות של תושבים ותיקים מיישובי המועצה לאירועים שונים בתחום המועצה ומחוץ לתחום המועצה, לרבות טיולים שונים בשעות הבוקר, אחה"צ או הערב.
2.6.4. מצורפת רשימת מועדי פעילויות משוערת לפעילות תושבים ותיקים בשנה"ל תשפ"ג, כולל שעות פעילות – לידיעה בלבד. הפעילות תלויה ברישום, יתכנו שינויים רבים במהלך שנת הפעילות ולאחר השלמת רישום לפעילויות.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי היקף ההסעות תלוי במספר נרשמים לפעילויות ואין בעצם קביעת זוכה בפרק כלשהו כדי להוות התחייבות להיקף כלשהו של הסעות שיידרש.
2.7. במכרז נכללה רשימת מסלולים רלבנטיים לביצוע השירותים בשני הפרקים בחלוקה לפי סוגי רכבים אפשריים.
מסלולים אלו הם מסלולים עקרוניים לגביהם יש להגיש הצעה ועל בסיסם יקבעו תוצאות המכרז.
הביצוע בפועל ובחירת סוגי הרכבים לביצוע, יהיו בהתאם לתוכנית עבודה שתימסר לזוכה ע"י הגורמים הרלבנטיים.
ייתכנו שינויים במסלולים, בכמויות ובסוגי הרכבים – ועל הזוכה לספק את השירותים כפי שיידרשו לעמותה.
2.8. במידת האפשר, יעסיק הקבלן הזוכה נהגים קבועים לביצוע ההסעות.
2.9. הזוכה ימנה סדרן עבודה מטעמו לצורך קבלת תוכנית עבודה כולל שינויים וניהול ההסעות ע"י הזוכה עבור המרכז. סדרן העבודה אחראי להצבת כלי הרכב במועד הנדרש ולביצוע כל התיאומים הנדרשים לשם ביצוע ההסעות וישמש כאיש הקשר מטעם הזוכה מול המרכז.

2.10. אחת לחודש, תועבר לזוכה, באמצעות סדרן העבודה, תוכנית עבודה מסודרת הכוללת את הפרטים הבאים –
2.10.1. מסלול/ים רלבנטי/ים לביצוע השירותים באותו חודש.
2.10.2. ימי פעילות /הסעות נדרשות, כולל שעות איסוף/ פיזור.
2.10.3. כמות משתתפים בפעילות וסוגי רכב נדרשים.
(להלן- תכנית העבודה).
מובהר בזאת כי תוכנית העבודה ניתנת לשינויים באופן קבוע או באופן זמני, כקבוע בהסכם. למען הסר ספק, לא תשולם תמורה עבור הסעה שלא בוצעה ו/או עבור הסעה שבוטלה.
הודעות בדבר שינויים בתוכנית העבודה ימסרו לזוכה באחד האמצעים הבאים – בטלפון או בדוא"ל/ פקס/ הודעת וואטס-אפ / הודעת SMS.
2.11. ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים 10 מקומות (ככל שקיימים אצל המציע או באמצעותו ולפי בחירת המתנ"ס) , 15 מקומות , מיניבוס (לפחות 19 מקומות) ומוניות (להלן: "כלי הרכב"). בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד (טנדרים).
למען הסר ספק, יובהר כי על פי תקנה 84 א' לתקנות התעבורה חל איסור מוחלט להסיע נוסעים ברכב פרטי תמורת שכר. תקנה זו חלה הן על אנשים פרטיים והן על חברות הסעה. יוער, כי בחוברת חנ"א (חוברת נוסחי אישום( של אגף התנועה במשטרת ישראל צויין במפורש ,כי בשל החומרה היתירה של עבירה על תקנה 84 א ', היא מחייבת את העמדת הנהג מבצע העבירה לדין, ואינה מאפשרת ברירת קנס.
2.12. כלי הרכב שישמשו להסעות יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.12.1. גיל כלי הרכב לא יעלה על עשר שנים ,דהיינו כלי הרכב יהיו כאלה שמועד עלייתם לכביש ,כמצוין ברישיון הרכב, חל בשנת 2012 ואילך.
2.12.2. כלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה, הוראות פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ולהסעת תלמידים לרבות ערכת מילוט, מזגן, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש ותרמיל עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז' לחוזה.
2.12.3. כלי הרכב יהיו מצוידים בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים, במושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים, על פי הצורך, כמתחייב מתקנות 83א' ו- 364א' לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
2.12.4. כלי הרכב יהיו מצוידים בתרמיל עזרה ראשונה, שתכולתו מפורטת בנספח ז' לחוזה, כולל מוניות.
2.12.5. בהתאם לתקנות 83 (א'1) ו – 364 (ז') לתקנות התעבורה, כלי הרכב יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב ,העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי.
כלי הרכב יהיו חייבים לכלול, בהתאם לתקנה 364 ו' לתקנות התעבורה ,מערכת טכנולוגית העומדת בתקן ישראלי 5905, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי .
למען הסר ספק, מערכת זו הינה מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות כלי רכב או הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב.

כלי הרכב אשר ישמשו את פעילות הוותיקים (פרק ב') יכללו הנמכת מדרגה חובה.

בנוסף, על הזוכה לפעול להתקין ו/או לקיים אצלו וברכביו, לפי העניין, מערכת המתריעה בפני התנגשות או פגיעה אפשרית בהולכי רגל או רוכבי אופניים הנמצאים בשטחים ה"מתים" שלצידי הרכב, מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות (תקן ישראלי 9301), וכן "הקופסה הירוקה" - מערכת לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה ו/או מצלמת אבטחה ו/או מערכת איכון העוקבת אחר מיקום הרכב בכל רגע נתון.
מובהר כי סעיף זה ניתן לבצע לאחר ובכפוף לזכייה לצורך מן השירותים ואינו מתחייב במועד הגשת ההצעה. במידה ויתברר כי מציע שיזכה במכרז ובכלי הרכב שלו לא יותקנו המערכות טרם תחילת השירותים - המתנ"ס רשאי (ואינו חייב) לבטל את זכייתו לאלתר לחלט את הערבות או לקזז את סכומה ולהעביר את הזכייה למציע אחר.
למען הסדר הטוב, יובהר בזאת כי כל דרישה להתקנת מערכות המתחייבת ע"פ חוק או שתתחייב בעתיד ע"פ חוק - תיושם בפועל ביחס לכל כלי הרכב בהם ייעשה שימוש ע"פ מכרז זה.
עוד מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הזוכה לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין, לרבות כל מגבלה/ חובה המתחייבת בנסיבות העניין
2.13. ככל שהעמותה תתקין/תפעיל מערכת לניהול מערך ההסעות, הנהגים– יתקינו אפליקציה חינמית מתאימה ע"פ הנחיות שיקבלו במכשירים הניידים.
2.14. עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין המתנ"ס לבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח החוזה, שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "החוזה").
2.15. המתנ"ס מדגיש כי הקווים אשר יבוצעו בפועל תלויים ברישום משתתפים לחוגים / פעילויות וביצוע הפעילויות בפועל. יודגש כי בכל מקרה של סגר/ בידוד יהיה רשאי המתנ"ס לבטל את ההסעות באופן זמני או קבוע , תוך הודעה מתאימה לזוכה.
אין בחתימת הסכם עם זוכה/ים כדי לחייב את העמותה לקבלת שירותים בהיקף כלשהו. למען הסר ספק, התשלום לזוכה/ים הינו ע"פ ביצוע בפועל. המתנ"ס רשאי לכלול כל שינוי / התאמה להיקף השירותים וזאת בשים לב להנחיות והמגבלות השונות.
למען הסדר הטוב, יובהר בזאת כי כל דרישה להתקנת מערכות המתחייבת ע"פ חוק או שתתחייב בעתיד ע"פ חוק - תיושם בפועל ביחס לכל כלי הרכב בהם ייעשה שימוש ע"פ מכרז זה.
עוד מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הספק הזוכה/ים לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין , לרבות כל מגבלה/ חובה המתחייבת בנסיבות העניין בשים לב לתקנות/צווים/ הנחיות שנקבעו ו/או יקבעו לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה.
2.16. מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים – מיידי.

3. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים, כדין, בישראל, העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:
3.1. המציע רשום, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985.
יש לצרף רשיון בר-תוקף של המציע המעיד על רישומו כאמור.
3.2. המציע בעל רשיון בר תוקף, על שמם/בעלי הרכב, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
יש לצרף צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה, לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.
מציע המגיש הצעה לפרק א' – יגיש את הצילומים ביחס לכמות הרכבים הנדרשת לפרק זה כאמור בסעיף 3.5.1 להלן.
מציע המגיש הצעה לפרק ב' - יגיש את הצילומים ביחס לכמות הרכבים הנדרשת לפרק זה כאמור בסעיף 3.5.2 להלן.
3.3. המציע בעל רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, לפי הצו, ככל שיש חובת רישוי עסק על-פי דין.
יש לצרף להצעה רשיון עסק בתוקף על שם המציע.
3.4. החל משנת 2016 ואילך, המציע בעל ניסיון בביצוע הסעות תלמידים ו/או הסעות מאורגנות אחרות עבור לפחות 2 רשויות מקומיות/ תאגידים עירוניים/ גופים ציבוריים /גופים גדולים אחרים תקופה של לפחות שנתיים ברציפות לכל אחד מהגופים כאמור.
להוכחת האמור ימלא המציע את פרטי הנסיון בטופס הנסיון המצורף כמסמך 3 למכרז.
3.5. בבעלות המציע או שבאמצעות משרדו מופעלים ורשומים כלי הרכב (קבלן משנה הפועל תחת רשיון מפעיל של המציע) בכמות המינימום המפורטת להלן –
3.5.1. בהגשת הצעה לפרק א' חוגים –
3.5.1.1. לפחות 5 כלי רכב של 19 מקומות לפחות.
3.5.1.2. לפחות 5 כלי רכב של 15 מקומות לפחות.
3.5.1.3. כל כלי הרכב עומדים בדרישות סעיף 2.12 לעיל.
3.5.2. בהגשת הצעה לפרק ב' – פעילויות לותיקים -
3.5.2.1. לפחות 3 כלי רכב של 19 מקומות לפחות.
3.5.2.2. לפחות 2 כלי רכב של 15 מקומות ישיבה
3.5.2.3. לפחות מונית אחת (1).
3.5.2.4. כל כלי הרכב עומדים בדרישות סעיף 2.12 לעיל.

להוכחת האמור בסעיף 3.5 לעיל יצרף המציע להצעה –
- צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלות המציע על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואם בבעלות אחר – יש לצרף אישור השימוש באותו רכב על-ידי המציע.
- תצהיר קצין בטיחות בנוסח המצורף במסמך 4 למכרז.
- לעניין סעיף זה יראו את המציע כבעליו של רכב גם אם שם הבעל הרשום ברישיון הרכב שונה מזה של המציע אך בסעיף התנאים וההגבלות ברישיון הרכב מצוין במפורש מספר רישיון ההפעלה של המציע.
3.6. המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.
על המשתתפים לפרט במסמך 4 למכרז את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, וכתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה, וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.
3.7. הצהרה לפיה הנהגים בחברות ההסעה יעמדו לפחות בדרישות האלה:

א. הנהג בעל אזרחות ישראלית.
ב. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
ג. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.
ד. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א – 2001.
ה. בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה (תקנת משנה 4 (ה')) תשנ"ה – 1995(, נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רישיון הנהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

להוכחת האמור יצרף המציע להצעה הצהרה של קצין הבטיחות בנוסח המצורף במסמך 4 למכרז.
לפי דרישת המתנ"ס הזוכה יידרש להציג אישורים ספציפיים כמפורט לעיל בהתייחס לכל אחד מהנהגים שיבצעו את ההסעות.
3.8. המציע נעדר זיקה לעובד עמותת אשכולות ו/או עובד מועצה אזורית יואב ו/או חבר מליאה מועצה אזורית יואב.
המציעים יחתמו על הצהרה בנוסח המצורף כמסמך 2 "הצהרה בדבר העדר קרבה".
3.9. צירוף ערבות הצעה (שיק בנקאי או שיק אישי)–
3.9.1. המציע צירף להצעה שיק בנקאי או שיק אישי משוך מחשבונו של המציע, לפקודת עמותת אשכולות יואב (ע"ר), בסכום של 5,000 ₪, כאשר מועד פרעון השיק יהיה מועד הגשת ההצעות או מועד מוקדם יותר.
3.9.2. המתנ"ס רשאי לחלט את סכום השיק כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:
3.9.2.1. מציע זוכה שלא יחתום על הסכם המכרז תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך, רשאי המזמין לחלט את הערבות הבנקאית להצעה ולמסור את ביצוע העבודות לאחר.
3.9.2.2. הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
3.9.2.3. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
3.9.2.4. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
3.9.2.5. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המתנ"ס עמו.
3.9.2.6. אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י המתנ"ס, המתנ"ס רשאי לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתו, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם למתנ"ס העולה על סכום הערבות.
3.9.3. מציע שלא נקבע כזוכה, הערבות תוחזר לאחר קבלת החלטה בדבר זוכים. מציע שיקבע כזוכה, הערבות תוחזר לאחר מסירת ערבות ביצוע כנדרש בהסכם.
3.10. המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז.
יש לצרף להצעה קבלה.

4. מסמכים שיש לצרף להצעה

נא להגיש את המסמכים בעותק הפיסי באופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילוניות/חוצצים. על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור (קרי, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 וכיו"ב).
בכדי להקל על איתור בעת פתיחת ההצעה (ולשם כך בלבד), נא לשים את הערבות הבנקאית יחד עם כתב הצעה והתחייבות בסוף מסמכי ההצעה.
על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז - חתומים, ובנוסף להם את כל המסמכים/ האישורים הבאים:
4.1. כל האישורים / מסמכים הנדרשים בסעיף 3 לעיל.
4.2. אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון.
4.3. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק הרשום בתעודה הנ"ל.
4.4. אישור ניכוי מס במקור.
4.5. תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל בנספח ה' 1 כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד.
4.6. הצעה המוגשת על-ידי תאגיד:
4.6.1. תיחתם ההצעה במכרז על-ידי מורשי החתימה מטעם המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:
4.6.1.1. אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע.
4.6.1.2. העתק של תעודת התאגדות של המציע.
4.7. כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמסמך כלשהו נדרש אישור עו"ד / רו"ח - יאושר המסמך כנדרש.
4.8. הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, ככל שהיו, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד
4.9. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור – יהיה המתנ"ס רשאי לפסלה. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המתנ"ס לפנות למציעים להשלמת מסמכים, לרבות השלמת מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף.
5. ההצעה הכספית

5.1. בנספח א', נכללים רשימת המסלולים המשוערת הנדרשת, בחלוקה לפי סוגי רכבים אפשריים.
בכל מסלול נקבע מחיר מקסימום – המחירים הם בש"ח לא כולל מע"מ לכיוון
5.2. כאמור, המכרז מחולק לשני פרקים – פרק א' חוגים ופרק ב' הסעות לתושבים ותיקים.
ניתן להגיש הצעה לאחד הפרקים או לשני הפרקים, לפי בחירת המציע.
5.3. על המציע לנקוב באחוז הנחה אחיד אשר יחול על כלל מחירי המקסימום ביחס לאותו פרק בו הגיש הצעה, לכל סוגי הרכבים והמסלולים הקבועים שם.
יש לנקוב ההנחה עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית (למשל 12.34%).
אין לנקוב בתוספת או "הנחה שלילית", שאחרת תפסל ההצעה ביחס לאותו פרק.
5.4. מובהר בזאת כי כל מסלול כולל מספר חלופות של סוגים שונים של כלי רכב. ההחלטה באיזה רכב יעשה שימוש באותו המסלול תהיה של המתנ"ס, בשים לב להיקף המשתתפים/מוסעים הרשומים לפעילות. אין מניעה מהזוכה לבצע הסעה ברכב גדול מהנדרש, אולם מובהר בזאת כי התשלום בפועל שאותו יוכל לדרוש מהמתנ"ס יהיה ע"פ סוג הרכב שנדרש במכרז ועל ידי המתנ"ס לביצוע ההסעה, גם אם בפועל הזוכה הפעיל מסיבותיו רכב גדול יותר.
5.5. על אף כל הוראה אחרת מובהר כי ככל שנספח א' כולל מסלולים לביצוע עם רכב 10 מושבים, בכל אחד מהפרקים, אזי הצעת המציע לעניין סוג רכב זה תחול רק במידה ויש לו או יהיו לו רכבי 10 מקומות במהלך ההתקשרות והמתנ"ס יבקש לעשות בהם שימוש.
מודגש כי ניתן להגיש הצעה במכרז גם אם למציע אין במועד הגשת ההצעה רכבי 10 מושבים ו/או ייתכן וגם לא יהיו לו בהמשך רכבים כאלה. במקרה שכזה המתנ"ס ישתמש ברכבים מהסוגים האחרים.
5.6. הזוכה בכל פרק יהיה רשאי לבצע הסעות בסיוע של קבלני משנה מטעמו ובתנאי שכל קבלני המשנה והנהגים מטעמם יאושרו מראש ע"י המתנ"ס. תנאי לאישור המתנ"ס הינו עמידה קבלן המשנה בדרישות הסף הרלבנטיות. בנוסף מובהר בזאת כי גם אם אושר שימוש בקבלני משנה, כל החובות המוטלות על הזוכה ע"פ ההסכם יחולו על הזוכה, גם אם בפועל בוצעו חלק מההסעות על ידי קבלני משנה מטעמו. הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה מטעמו, ככל שאושר. אין באישור המתנ"ס, ככל שינתן להעסקת קבלן משנה כלשהו, כדי לגרוע מאחריות הזוכה ע"פ דין וע"פ ההסכם.
5.7. בכל פרק נכללו מסלולים שונים. המסלולים הם מסלולים עקרוניים ואין התחייבות כי המסלולים יבוצעו בפועל או שייבחר רכב מסוים. כמו כן מובהר בזאת כי המתנ"ס אינו מתחייב להיקף הסעות כלשהו, ההסעות יתבצעו ע"פ צורך, בשים לב למספר משתתפים הרשומים לפעילות ובהתאם לתוכנית העבודה.

5.8. המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעה, והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.

המחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים בעבור מתן שירותי הסעות במשך תקופת ההתקשרות, בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים במפרט הסעות ומחירים .
6. אופן הגשת ההצעה
6.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.
6.2. על המשתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל, לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.
6.3. על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על-ידי המועצה, באופן הבא:
6.3.1. היה המציע יחיד (עוסק מורשה), הוא יחתום באופן אישי.
6.3.2. היה המציע תאגיד, יחתמו מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד.
6.4. מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.
6.5. בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות המתנ"ס.
6.6. כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
6.7. ההצעה תהיה בתוקף לכל תקופת ערבות ההצעה.
6.8. המתנ"ס רשאי להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופות נוספות אשר לא תעלנה במצטבר על שלושים (30) ימים כל פעם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המתנ"ס.
7. שאלות ובירורים
7.1. המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פרט, ובמקרה כזה, עליו לפנות בכתב לקבלת הבהרות etiva@yoav.org.il וזאת עד ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בטבלה בריישת מסמך זה. יש לוודא קבלה בטלפון 050-5395009.
7.2. הפניות ישלחו בפורמט קובץ word (וורד) בלבד על-פי הדוגמה שלהלן:

מס' שאלה העמוד במכרז סעיף במכרז השאלה


7.3. רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על-ידי המזמין למשתתפים במכרז (בפקס / בדוא"ל/באתר האינטרנט) תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על-ידו להצעתו. הבהרות והודעות שיינתנו בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.
7.4. הבהרות יועלו גם לאתר האינטרנט של המתנ"ס, יש לעקוב אחר מענה לשאלות הבהרה גם באתר.

8. הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית
8.1. על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל מרכיבי השירותים ואין הוא רשאי לחלקם או לפצלם.
8.2. סטייה מהוראות המכרז או אי-השלמת מקום הטעון מילוי, או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במסגרת מכתב לוואי או בכל דרך אחרת - עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
8.3. על-אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם ממנה ולראות את ההצעה כאילו הוגשה ללא ההסתייגות.
הודיע המתנ"ס למציע, כי הוא בחר להתעלם מההסתייגות והמציע סרב לחתום על הסכם ההתקשרות, ייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמתנ"ס רשאי לחלט את הערבות הבנקאית. בכל מקרה וכל עוד לא אישר המתנ"ס, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על-ידי המתנ"ס (גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם).
9. בחינת ההצעות
9.1. ההצעות בכל פרק יבחנו בנפרד לפי אחוז ההנחה המוצע.
9.2. ככלל העמותה תבחר זוכה שונה לכל פרק. ככל שאותו מציע הוא בעל ההצעה הטובה ביותר בשני הפרקים, תשבצו העמותה כזוכה בפרק אחד מבין השניים, לפי שיקול דעתה ובאופן שלהערכתה ולפי האפשרויות שבפניה יביא לעמותה את מירב התועלת מתוצאות המכרז.
על אף האמור, לעמותה שמורה הזכות שלא לפצל את הזכייה בפרקים אלא לקבוע זוכה יחיד בשני הפרקים שהוא בעל ההצעה הטובה ביותר אם תמצא כי בכך תזכה לתועלת המירבית בנסיבות העניין ובשים לב להצעות שהוגשו.
במידה ובפרק מסוים תהיה יותר מהצעה אחת בעלת אחוז הנחה הגבוה ביותר, רשאי המתנ"ס להכריז על שתי ההצעות כזוכות באותו פרק ולחלק את העבודות בין הזוכים כפי שימצא לנכון. לחלופין ולפי שיקול דעתו הבלעדי, המתנ"ס רשאי לערוך התמחרות פרטנית נוספת בין ההצעות הזולות ביותר בלבד לצורך קביעת הזוכה.
9.3. בשיקולי המתנ"ס יילקחו בחשבון, בין היתר ובמידת הצורך גם הידע המקצועי, כושר הביצוע, טיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו, במתן שירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או הפסקות עבודה מטעם מזמינים אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות וגופים אחרים.
9.4. המתנ"ס ידחה על הסף הצעות מציעים אשר לא סיפקו בעבר את שירותיהם לשביעות רצונו של המתנ"ס ו/או הופסקה התקשרות עמם ו/או לא סיפקו את השירותים לשביעות רצונה של מועצה אזורית יואב ו/או של לקוחות אחרים.
9.5. המתנ"ס אינו מתחייב לקבל את הזולה ביותר או הטובה ביותר או כל הצעה שהיא.
9.6. המתנ"ס רשאי שלא לקבל כל הצעה, אם לא נמצאה הצעה ראויה לזכייה.
9.7. בבדיקת ההצעות והמציעים יהיה המתנ"ס ו/או כל מי מטעמו רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המתנ"ס ומי מטעמו בבדיקות כאמור, ככל שיבקש לערוך בדיקות.
9.8. אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
9.9. המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.
9.10. המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות.
9.11. המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה. הוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה.
9.12. המזמין יהיה רשאי אך לא חייב לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים שפורטו לעיל. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, יהיה רשאי המזמין, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
9.13. הרשות בידי המזמין לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל השירותים או חלק מהם, גם בעצמו או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לרבות בשל שיקולים תקציביים ו/או אחרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
10. ביטוח

10.1. המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
10.2. מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
10.3. לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
10.4. למען הסר ספק מובהר בזאת:

10.4.1. מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
10.4.2. מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של המועצה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
10.5. מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום ביטוחים (נספח ג'2). מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.
11. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
11.1. המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם המכרז, על-פי המועד שתקבע העמותה ובכפוף להוראות המכרז.
11.2. מציע שזכה במכרז מתחייב, תוך 7 ימים מקבלת ההודעה על הזכייה, למסור לעמותה את ערבות הביצוע - כמפורט בהסכם.
נקבע המציע כזוכה בפרק א' חוגים – סכום ערבות הביצוע תהיה בסך של 30,000 ₪.
נקבע המציע כזוכה בפרק ב' ותיקים - סכום ערבות הביצוע תהיה בסך של 15,000 ₪.
נקבע המציע כזוכה בשני הפרקים – סכום ערבות הביצוע תהיה בסך של 45,000 ₪.
11.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה רשאית לבטל זכייה של מציע במכרז בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו בידי העמותה הוכחה, להנחת דעתה, כי המציע או מי מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז, או אם התברר לעמותה כי הצהרה כלשהי של המציע הכלולה במכרז אינה נכונה, או שהמציע לא גילה לעמותה עובדה מהותית, שלדעת העמותה , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

בוטלה הזכייה במכרז כאמור, רשאית העמותה לחלט את הערבות שבידה בגין כל נזק, אובדן או הפסד שנגרמו לה וכן למסור את ביצוע המכרז לכל גורם אחר, כפי שייקבע על-ידה.
12. שונות
12.1. תשומת לב המציעים מופנית להוראות ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
12.2. במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא העמותה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג' כלשהו, ככל שתמצא לנכון. כן תהא העמותה רשאית לחלט את הערבות לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וסכום הערבות ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של העמותה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של העמותה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
12.3. מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
12.4. כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של העמותה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
12.5. כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המשתתף.

בכבוד רב,

אורית גוטמן

מנהלת מרכז קהילתי אשכולות יואב


מסמך 1 למכרז 1/2022


דוגמת נוסח ערבות הצעה

מבוטל (אין צורך בערבות בנקאית). יש להגיש שיק אישי או שיק בנקאי לפי הקבוע במכרז.

מסמך 2 למכרז 1/2022
הצהרה על העדר קרבה
לכבוד
אשכולות יואב (להלן- העמותה)

ג.א. נ.,
1. הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן- המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר 1/2022 שפורסם ע"י העמותה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
2. הנני מצהיר בזאת כי העמותה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
2.1. סעיף 89 ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח - 1958 הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.
2.2. כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
2.3. סעיף 59 לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.
3. לעניין תצהיר זה – המועצה היא מועצה אזורית יואב.
4. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
4.1. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
4.2. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
4.3. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה או בעמותה.
5. ידוע לי כי העמותה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
6. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.


תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

אישור עו"ד

אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי

אישור עו"ד : _________________


מסמך 3 למכרז 1/2022

הצהרת מציע ותצהיר הוכחת ניסיון

לכבוד
עמותת אשכולות יואב (מתנ"ס יואב)

(להלן - העמותה)


ג.א.נ.,
הצהרת המציע במסגרת מכרז מס' 1/2022 – הסעות חוגים ופעילויות ותיקים

שם התאגיד מס' חברה/עמותה כתובת רשומה(להלן - "המציע")

1. אנו מורשי החתימה של המציע, מר/גב' ________________, ת.ז. _________________, ומר/גב' _________________, ת.ז. __________ מצהיר/ים בזאת, בשם המציע, כי:
2. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
המציע מבין את כל האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
2.1. המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. המציע מקבל על עצמו לספק הסעות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.
2.2. המציע מבין את כל האמור במסמכי ההליך והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
2.3. המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז.
המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, הסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.
2.4. המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו (אם יזכה); ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורים. המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם לכל הוראות הדין בעניין.
2.5. כי לא ידועה לו כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי המכרז.
2.6. כי הוא עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו; וכי יש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורות.
2.7. המציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, ההתקשרות בהסכם (אם יזכה), ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטול על עצמו בחוזה (אם יזכה במכרז). מבלי לגרוע מכך, מוצהר כי:
2.7.1. המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;
2.7.2. המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המוסמכות, אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;
2.8. על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה (אם יזכה), ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.
2.9. המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי (לרבות התחייבות מותנית) המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שיכרת עימו (אם יזכה), או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.
2.10. המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו (מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'), ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו (אם יזכה במכרז).
2.11. לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק, מחיקה, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר עלולים לפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המזמין על פי המכרז (אם יזכה בו).
2.12. הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
2.13. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי והיא תקפה לכל תקופת ערבות ההצעה. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
2.14. אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
2.15. היה ולאחר הגשת הצעתו קרה אחד האירועים דלעיל - המציע מתחייב להודיע על כך לעמותה לאלתר.

2.16. להלן פירוט ניסיון המציע בביצוע שירותי הסעות –
"החל משנת 2016 ואילך, המציע בעל ניסיון בביצוע הסעות תלמידים ו/או הסעות מאורגנות אחרות עבור לפחות 2 רשויות מקומיות/ תאגידים עירוניים/ גופים ציבוריים /גופים גדולים אחרים תקופה של לפחות שנתיים ברציפות לכל אחד מהגופים כאמור"
שם הגוף לו סופקו שירותי הסעה סוג שירותי הסעות שסופקו (הסעות תלמידים/ הסעה מאורגנת) תקופת ביצוע השירותים (לפחות שנתיים רצופות) שם איש קשר/ממליץ בגוף לו סופקו שירותים (שם ותפקיד) מספר טלפון נייד של איש הקשר /ממליץ
משנה
עד שנה
משנה
עד שנה
משנה
עד שנה
משנה
עד שנה


3. זהו שמי ולהלן חתימתי והאמור בתצהיר זה הינו אמת.

4. ידוע לי כי העמותה רשאית לבדוק את אמיתות הצהרתי לעיל, על כל הנובע מכך.


_________________________
חתימה
אישור עו"ד
אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו- _____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו - ____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו עליה בפני.

______________________, עו"ד
מסמך 4 למכרז 1/2022
תצהיר קצין בטיחות
1. אני הח"מ _____________________ נושא ת.ז שמספרה ________________, משמש/ת כקצין בטיחות אצל המציע ______________________ (להלן- המציע) ומורשה ליתן תצהירי זה במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס' 1/2022 שפורסם ע"י מתנ"ס יואב (עמותת אשכולות יואב) להסעות לחוגים ופעילויות שונות.
לאחר שהוזהרתי לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוקף מצהיר בזאת בכתב כדלקמן-
2. אני משמש כקצין בטיחות של המציע החל משנת ____________________________.
מצורפת לתצהירי העתק תעודת הסמכה וכתב מינוי קצין בטיחות והעתק רשיון קצין בטיחות.
3. הריני להצהיר כי בבעלות המציע או שבאמצעות משרדו מופעלים ורשומים כלי הרכב (קבלן משנה הפועל תחת רשיון מפעיל של המציע) בכמות המינימום המפורטת להלן.
מצורף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלות המציע על כלי הרכב או בעלות אדם אחר על הרכב, ואם בבעלות אחר – יש לצרף אישור השימוש באותו רכב על-ידי המציע. לעניין סעיף זה יראו את המציע כבעליו של רכב גם אם שם הבעל הרשום ברישיון הרכב שונה מזה של המציע אך בסעיף התנאים וההגבלות ברישיון הרכב מצוין במפורש מספר רישיון ההפעלה של המציע.
אם המציע מגיש הצעה בפרק א' – חוגים:
• לפחות 5 כלי רכב של 19 מקומות לפחות.
• לפחות 5 כלי רכב של 15 מקומות לפחות.
• כלי הרכב עומדים בדרישות סעיף 2.12 למכרז.

סוג כמות הרכבים מספרי הרישוי של הרכבים
לפחות 5 כלי רכב של 19 מקומות לפחות

לפחות 5 כלי רכב של 15 מקומות לפחות


מצורף צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה הנ"ל, לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר.

אם המציע מגיש הצעה בפרק ב' – ותיקים:
• לפחות 3 כלי רכב של 19 מקומות לפחות.
• לפחות 2 כלי רכב של 15 מקומות לפחות.
• לפחות מונית אחת (1).
• כלי הרכב עומדים בדרישות סעיף 2.12 למכרז. כלי הרכב המוצגים לעניין פרק ב' - ותיקים – כוללים או יכללו הנמכת מדרגה.

סוג כמות הרכבים מספרי הרישוי של הרכבים
לפחות 3 כלי רכב של 19 מקומות לפחות

לפחות 2 כלי רכב של 15 מקומות לפחות


לפחות מונית אחתמצורף צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה הנ"ל, לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר
4. קבלני משנה (יש לסמן ולהשלים) –
 המציע יבצע את ההסעות ככל שיזכה במכרז בעצמו.
 המציע יסתייע בקבלן משנה _______________________________ ידוע למציע כי תנאי לביצוע שירותים באמצעות קבלן משנה הינו קבלן אישור המתנ"ס להעסקת קבלן משנה ועמידת קבלן המשנה בתנאים הרלבנטיים. כן ידוע למציע כי אין באישור קבלן משנה, ככל שיאושר, כדי לגרוע מאחריות המציע על ביצוע השירותים.
5. הריני מצהיר ומתחייב בשמי ובשם המציע כי כל הנהגים שבכוונת המציע להעמיד לצורך ביצוע השירותים ככל שיקבע כזוכה ואשר יספקו את השירותים בפועל עומדים ויעמדו בכל הדרישות הללו:
5.1. בעל אזרחות ישראלית.
5.2. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
5.3. כשיר רפואית לנהיגה.
5.4. בעל אישור משטרה אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – 2001.
5.5. בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה 4 )ה'( תשנ"ה – 1995(, נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.
6. זהו שמי, להלן חתימתי והאמור בתצהירי זה אמת.

7. ידוע לי כי העמותה רשאית לבדוק את אמיתות הצהרתי לעיל, על כל הנובע מכך.

_________________________
חתימה


אישור עו"ד
אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ נושא ת"ז מספר ____________________, , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל, וחתם עליה בפני.
______________________, עו"ד


מסמך 5 למכרז 1/2022פרטי המציע

אני מאשר שהגשתי את כל המסמכים שנדרשו לפי תנאי המכרז לפי בדיקתי, וכי אין המתנ"ס חייב לפנות אלי להשלמות והוא רשאי לפסול את ההצעה אם לא עשיתי כך, ולא יהיו לי טענות כנגדו בשל כך.

ידוע לנו ואנו מתחייבים כי ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות יפקע תקפו של איזה מן האישורים והרישיונות, יהיה עלינו לדאוג לחידוש תקפו של האישור או הרישיון שתקפו פג, או להמציא אישור רישיון חילופי בר תוקף, באופן שבמהלך תקופת ההתקשרות יימצאו כל האישורים והרישיונות הנדרשים כשהם ברי תוקף.


שם משתתף: ___________________________

כתובת דוא"ל:_____________________


כתובת:______________________ טלפון:_______________ פקס:________________


איש הקשר: _________________________

טל' נייד אישר קשר: ___________________


חתימה וחותמת: _______________________ תאריך:___________________________
מסמך 6 למכרז 1/2022

מבוטל

מסמך 7 למכרז 1/2022

רשימת חוגים ופעילויות ותיקים שנה"ל תשפ"ג
מצורפת רשימת חוגים הפועלים במועצה, כולל שעות פעילות – לידיעה בלבד. המידע אינו מחייב לכל דבר ולכל עניין. החוגים והפעלתם תלויה ברישום, יתכנו שינויים במהלך שנת הפעילות ולאחר השלמת רישום לחוגים.

יום מחלקה שעה מסלול סוג רכב
ראשון העשרה 14:15 מכפר מנחם האלה אל : כפר הריף 15
מחול 15:00 מגת שדות יואב אל: גלאון , ב. ניר, ב. גוברין (משולב עם העשרה) 20
18:30 מכפר מנחם האלה אל: סגולה, ורדון, נחלה, גת, בית ניר ובית גוברין 15
18:30 מכפר מנחם האלה אל: כפר הריף, רבדים, שדה יואב ונגבה 15
20:00 מכפר מנחם האלה אל : נחלה,גת בית ניר ובית גוברין 19
20:00 כפר מנחם האלה אל: כפר הריף, רבדים, שדה יואב ונגבה 19
שני העשרה 14:15 מנגבה נוף השדות אל: שדה יואב, סגולה ונחלה 10+20
מחול 14:30 מכפר מנחם האלה אל: כפר הריף ורבדים 10
16:00 מכפר מנחם האלה אל: הקפצה להרחבה ואז כפר הריף ורבדים 20
16:30 מבית ניר ליד האולם ספורט אל: בית גוברין 10
18:30 מכפר מנחם האלה אל: כפר הריף, רבדים, נגבה 10
18:30 מכפר מנחם האלה אל: קדמה, ורדון, מנוחה, גת, גלאון 15
20:00 מכפר מנחם האלה אל: רבדים, הראל ונחשון 10
20:00 מכפר מנחם האלה אל: נחלה, גת, גלאון בית ניר ובית גוברין 19
20:00 מכפר מנחם האלה אל: נגבה ושדה יואב 15
20:00 מכפר מנחם האלה אל: לכפר הריף, ביצרון וחצור 15
שלישי העשרה 14:15 מגת שדות יואב אל: גלאון , ב. ניר, ב. גוברין 15+15
מחול 16:00 מכפר מנחם האלה אל: הרחבה כפר מנחם, נגבה ושדה יואב 15
16:00 מכפר מנחם האלה אל: סגולה, מנוחה, ורדון, נחלה וגת 20
16:00 מכפר מנחם האלה אל: קדמה, גלאון, בית ניר ובית גוברין 20
רביעי העשרה
מחול 16:30 מבית ניר ליד האולם ספורט אל: בית גוברין 10
19:00 מכפר מנחם האלה אל: כפר הריף, רבדים, שדה יואב ונגבה 15
19:00 מכפר מנחם האלה אל: סגולה, ורדון, נחלה, גת, בית ניר ובית גוברין 15
20:00 מכפר מנחם האלה אל:רבדים, הראל ונחשון 10
20:00 מכפר מנחם האלה אל: לנחלה,גת, גלאון ובית גוברין 19
20:00 מכפר מנחם האלה אל: נגבה ושדה יואב 15
חמישי העשרה 15:00 מגת שדות יואב אל: גלאון, בית ניר ובית גוברין 10
13:30 מגת אל כפר מנחם האלה (לאסוף את הבנים מהשער של בית הספר בגת ) 10
מחול 14:00 מנוף השדות נגבה אל: נגבה הרחבה ,שדה יואב 15
14:00 מנוף השדות נגבה אל: סגולה, ורדון, נחלה 15
מצורפת רשימת מועדי פעילויות משוערת לפעילות תושבים ותיקים, כולל שעות פעילות – לידיעה בלבד. המידע אינו מחייב לכל דבר ולכל עניין. הפעילות תלויה ברישום, יתכנו שינויים במהלך שנת הפעילות ולאחר השלמת רישום לפעילויות.
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי

רכב 10 רכב 15 רכב 10 מיניבוס
גלאון 08:55 בית גוברין 07:40 בית גוברין 07:15 בית גוברין 08:10
גלאון 07:50 בית ניר 07:25 גלאון 08:20
מונית גת 07:55 גלאון 07:35
שדה יואב 08:50 גת 07:40 מיניבוס
נגבה 09:00 רכב 10 נחלה 07:50 בית ניר 08:15
שדה יואב 07:45 גת 08:25
חזרה מבית גילאור לישובים בשעה 12:30 נגבה 07:55 חזרה מבית גילאור לישובים בשעה 12:30
רכב 10
מונית כפר מנחם 08:20
נחלה 08:00 כפר הרי"ף 08:30
ורדון 08:05 רבדים 08:35

מונית רכב 15
כפר מנחם 08:10 שדה יואב 08:15
כפר הרי"ף 08:15 נגבה 08:25
***ללא חזרה
חזרה מבית גילאור לישובים בשעה 12:15
חזרה מבית גילאור לישובים בשעה 12:30

ח ו ז ה


שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ שנת ____


- ב י ן -

עמותת אשכולות יואב
(להלן- העמותה ו/או המתנ"ס)


מצד אחד;

- ל ב י ן -

_____________________
____________________
להלן: (הקבלן)

מצד שני;


הואיל והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס 1/2022 למתן שירותי הסעות בפרק/ים (לסמן X):

____ פרק א' – חוגים;

____ פרק ב' – פעילות לוותיקים;


והואיל וברצון המתנ"ס להזמין מהקבלן, מעת לעת שירותי הסעות בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והקבלן מעונין לתת למתנ"ס שירותי הסעות בתנאים, כאמור.


לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:


1. פרק 1 - כללי

1.1. דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

1.2. בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

"העמותה ו/או המתנ"ס " אשכולות יואב .

"הקבלן" - לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו המוסמכים.

כאמור במבוא לחוזה.
"המכרז "-

החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד. "החוזה "-
מי שיקבע על ידי המתנ"ס, מעת לעת, לשמש נציגה לענין חוזה זה. "המנהל "-


1.3. הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

נספח א'- מפרט הסעות ומחירים. – מצורף בסוף החוברת

נספח ב' - רשימת כלי הרכב שיועסקו בביצוע ההסעות.

נספח ג' - פרטי קצין הבטיחות.

נספח ד' - נספח ביטוח

נספח ה' - נוסח ערבות בנקאית לחוזה.

נספח ו' - טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה .

נספח ז' - תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.

נספח ח' - דף הנחיות בטחון ובטיחות לנהגים.

נספח ט- דוגמת תוכנית עבודה חודשית

כל המסמכים המפורטים לעיל וכן כל תנאי המכרז, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה."
1.4. הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
1.5. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.
1.6. הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.
1.7. הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
1.8. הקבלן מתחייב כי יורה לנהגים העובדים מטעמו להציג בפני כל גורם מטעם המתנ"ס כל מסמך שיתבקש, לרבות רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח, ועוד כפי שיידרש.
1.9. הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי קביעת המתנ"ס ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום.
1.10. הקבלן ימציא למתנ"ס, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות במצב חירום.
1.11. הנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע, נמצאות בנספח ח'. הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות קיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל שתעודכנה .
1.12. הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג-1983- הן על ידי הנהגים והן על ידי הנוסעים. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בהתאם לתוספת א' לחוק הנ"ל ,"צו תשע"ב 2012 סעיף 7", חל איסור עישון בכל רכב המסיע תלמידים ,גם כאשר הוא ריק מנוסעים. בהתאם לאמור לעיל, הפרת איסור זה על-ידי נהג ההסעות, גם כאשר אין תלמידים ברכב, תגרום להטלת קנס בסך 500,1 ש"ח על חברת ההסעות, כמפורט בטבלת הקנסות בחוזה.
1.13. הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א – 2001. לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות קבוצות קטינים." בהתאם לסעיף 2 בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק:(" ))א( מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר .)ב( בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד .)ג( הוראות סעיפים קטנים )א( ו-)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן )א( ועד 20 שנים לאחר ההרשעה ,ואם נידון למאסר – 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה". לפיכך, כל קבלן שיזכה במכרז הסעות תלמידים יהיה חייב לדרוש מכל המועסקים על-ידו אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ולהציגו למתנ"ס. אישורים כאמור יידרש הקבלן להציג למתנ"ס עם החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו, וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישת המתנ"ס ובהתאם להוראות החוק.

2. פרק 2 - שירותי הסעה

2.1. הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים ו/או תושבים ותיקים בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו בנספח א' לחוזה, ע"פ תוכנית העבודה.
2.2. הביצוע בפועל יהיה בהתאם לתוכנית עבודה שתימסר לקבלן ע"י הגורמים הרלבנטיים.
2.3. הקבלן ימנה סדרן עבודה מטעמו לצורך קבלת תוכנית עבודה כולל שינויים וניהול ההסעות ע"י הקבלן עבור המתנ"ס סדרן העבודה אחראי להצבת כלי הרכב במועד הנדרש ולביצוע כל התיאומים הנדרשים לשם ביצוע ההסעות וישמש כאיש הקשר מטעם הקבלן מול המתנ"ס.
2.4. אחת לחודש, תועבר לקבלן, באמצעות סדרן העבודה, תוכנית עבודה מסודרת הכוללת את הפרטים הבאים –
2.4.1. מסלול/ים רלבנטי/ים לביצוע השירותים באותו חודש.
2.4.2. ימי פעילות /הסעות נדרשות, כולל שעות איסוף/ פיזור.
2.4.3. כמות משתתפים בפעילות וסוגי רכב נדרשים.
(להלן- תכנית העבודה).
מובהר בזאת כי תוכנית העבודה ניתנת לשינויים באופן קבוע או באופן זמני, כקבוע בהסכם. למען הסר ספק, לא תשולם תמורה עבור הסעה שלא בוצעה ו/או עבור הסעה שבוטלה.
הודעות בדבר שינויים בתוכנית העבודה ימסרו לקבלן באחד האמצעים הבאים – בטלפון או בדוא"ל /פקס/ הודעת וואטס- אפ / הודעת SMS.

2.5. המתנ"ס מבהיר בזאת כי הקווים אשר יבוצעו בפועל תלויים ברישום משתתפים לחוגים / פעילויות וביצוע הפעילויות בפועל. יודגש כי בכל מקרה של סגר/ בידוד תהיה רשאי המתנ"ס לבטל את ההסעות באופן זמני או קבוע ו/או לערוך שינויים משמעותיים בהיקף ההסעות והאמצעים הנדרשים מהקבלן , תוך הודעה מתאימה לזוכה והתאמת התמורה.
אין בחתימת הסכם עם הקבלן כדי לחייב את העמותה לקבלת שירותים בהיקף כלשהו. למען הסר ספק, התשלום לקבלן הינו ע"פ ביצוע בפועל. המתנ"ס רשאי לכלול כל שינוי / התאמה להיקף השירותים וזאת בשים לב להנחיות והמגבלות השונות.
למען הסדר הטוב, יובהר בזאת כי כל דרישה להתקנת מערכות המתחייבת ע"פ חוק או שתתחייב בעתיד ע"פ חוק - תיושם בפועל ביחס לכל כלי הרכב בהם ייעשה שימוש ע"פ מכרז זה.
עוד מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הקבלן לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין , לרבות כל מגבלה/ חובה המתחייבת בנסיבות העניין בשים לב לתקנות/צווים/ הנחיות שנקבעו ו/או יקבעו לצורך מניעת התפשטות נגיף הקורונה.
2.6. הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים:
2.6.1. הנהג בעל אזרחות ישראלית.
2.6.2. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.
2.6.3. לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין הבטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה.
2.6.4. אישור על היעדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – 2001.
2.6.5. בהתאם לתקנה 84 ב' לתקנות התעבורה )תקנת משנה 4 )ה'( תשנ"ה – 1995(, נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, ואשר קיבל את רשיון הנהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לפני יום 1.1.1996 חייב להחזיק בהיתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצת ילדים, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.
2.6.6. במידת האפשר יועסקו נהגים קבועים בביצוע השירותים.
2.7. הקבלן מתחייב לוודא כי הנהגים העובדים בשירותו יגיעו לכל השתלמות שיארגן המתנ"ס.
2.8. הקבלן מתחייב לדווח למנהל, על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמן ההסעה, הקשורה בהתנהגות הילדים והנוסעים או בחציית כביש של ילד, מייד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים, להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.
2.9. הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על פי הוראות המנהל.
2.10. הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.
2.11. הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים ,ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.
2.12. הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים ולהסעות תלמידים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.
2.13. כמו-כן, הקבלן מתחייב כי בכלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י.(
2.14. כמו כן, כלי הרכב של הקבלן המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב, כמתחייב מתקנה 364 ו' לתקנות התעבורה. המערכת תעמוד בדרישות התקן הישראלי 5905, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י.(
2.15. כלי רכב לביצוע הסעות לתושבים ותיקים יכללו מדרגת הנמכה.
2.16. בנוסף, על הקבלן להתקין ו/או לקיים אצלו וברכביו, לפי העניין, מערכת המתריעה בפני התנגשות או פגיעה אפשרית בהולכי רגל או רוכבי אופניים הנמצאים בשטחים ה"מתים" שלצידי הרכב, מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות (תקן ישראלי 9301), וכן "הקופסה הירוקה" - מערכת לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה ו/או מצלמת אבטחה ו/או מערכת איכון העוקבת אחר מיקום הרכב בכל רגע נתון. במידה ויתברר כי בקבלן ובכלי הרכב שלו לא יותקנו המערכות טרם תחילת השירותים - המתנ"ס רשאי (ואינו חייב) לבטל את זכייתו לאלתר לחלט את הערבות או לקזז את סכומה ולהעביר את הזכייה למציע אחר.
2.17. הקבלן מתחייב כי נהג הרכב ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על-ידי המנהל או הנוסעים.
2.18. למען הסדר הטוב, יובהר בזאת כי כל דרישה להתקנת מערכות המתחייבת ע"פ חוק או שתתחייב בעתיד ע"פ חוק - תיושם בפועל ביחס לכל כלי הרכב בהם ייעשה שימוש ע"פ מכרז זה.
עוד מובהר בזאת למען הסר ספק כי על הזוכה לבצע את השירותים בהתאם להוראות כל דין, לרבות כל מגבלה/ חובה המתחייבת בנסיבות העניין.
2.19. ככל שהעמותה תתקין/תפעיל מערכת לניהול מערך ההסעות, הנהגים– יתקינו אפליקציה חינמית מתאימה ע"פ הנחיות שיקבלו במכשירים הניידים.
2.20. הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הנהגים המועסקים על ידו ו/או על ידי קבלן/ני המשנה, והמבצעים את שרותי ההסעות, יפעלו בהתאם להוראת תקנת התעבורה 72 א' ו-ב', בדבר אי הפעלת מנוע הרכב כאשר הרכב נמצא בחנייה. למען הסר ספק, תקנה זו מחייבת גם אם הנהג מעוניין להמשיך את פעולת המנוע לצורך הפעלת מזגן הרכב. בעניין זה, תשומת לב הקבלן מופנית לקנס המפורט בטבלת הקנסות שבחוזה זה במקרה של הפרת התקנה הנ"ל.
2.21. הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים. בתקנות התעבורה רכב להסעת תלמידים מוגדר: "רכב להסעת תלמידים "– אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים ,שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לעניין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעות תלמידים. למען הסר ספק, מונית מוגדרת בתקנות התעבורה כ"רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד עשרה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית." לפיכך, כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת תלמידים, חל גם על מונית המסיעה תלמידים, לרבות פנסי סימון ואיתות ולרבות שילוט.
2.22. הקבלן מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות על הסעת ילדים ותלמידים, לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים; לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה 84 לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג המסיע 9 ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת; לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 83 לתקנות התעבורה "הסעת ילדים ,"ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 509 ומתיקון תקנה 510 )ב)('2( לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקויימו 5 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה והמופיעים בסעיף 2.1.2 למכרז; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 168 לתקנות התעבורה )שעות נהיגה.(
2.23. הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או באוטובוסים זעירים ציבוריים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו כאלה שמועד עלייתם לכביש ,כמצויין ברשיון הרכב, חל בשנת 2012 ואילך. על גיל הרכבים המשמשים להסעה לא לעלות על 10 שנים.
2.24. כמו כן ,נהג רכב ההסעה אחראי לכך שהנוסעים המוסעים יהיו חגורים כל זמן הנסיעה.
2.25. הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א-1961 אשר פרטיו האישיים יפורטו בנספח ג' לחוזה. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר ,יוודא כי רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרשיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום מראש ובכתב עם המתנ"ס , והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.

2.26. הקבלן מתחייב כי לא יוחלף נהג במסלול הסעה במשך כל שנת התקשרות, אלא אם כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות שאותו נהג יקיים את ההסעה במהלך כל שנת התקשרות.
2.27. הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם להעלאת נוסעים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל נסיעה לודא ירידת כל הנוסעים מהרכב.
2.28. הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש. למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים ו/או תלמידים ברכב ההסעות, גם אם יש לרכב ההסעות רישיון להסעה בעמידה מטעם משרד התחבורה.
2.29. הקבלן מתחייב מראש לבצע את ההסעות ,כפי שיונחה על ידי המנהל, תוך שימוש בכבישי אגרה )כביש 6, הנתיב המהיר לתל אביב, מנהרות הכרמל, וכל כביש שיוגדר בעתיד ככביש אגרה.( המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

2.30. הקבלן ימסור למתנ"ס במסגרת חתימת הסכם ולא יאוחר מחודש לפני תחילת ביצוע השירותים מדי שנה את המסמכים הבאים - לגבי כל כלי רכב שיופעל עבור הרשות את המסמכים הבאים – רשיון רכב, ביטוח רכב ורשיון הפעלה. כל האישורים יהיו מעודכנים לשנת הלימודים הרלבנטית.
לגבי כל נהג שיופעל עבור הרשות, העתק רשיון רכב, אישור ממשטרת ישראל בדבר היעדר רישום עבירות מין בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001 והתקנות שחוקקו לפיו. אישור רפואי לעיסוק בהסעת תלמידים ותעודת השתלמות בהסעות תלמידים בצמוד לרשיון הנהגים. כל האישורים יהיו מעודכנים לשנת הלימודים הרלבנטית. בנוסף ימסור הקבלן בהתייחס לכל נהג גיליון עבירות תנועה של הנהגים שפרטיהם נמסרו וכי גיליון זה נקי מהעבירות הבאות: נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול וגרימת מוות ברשלנות בחמש שנים האחרונות. לגבי עבירות התנועה הבאות: מהירות מופרזת, נסיעה באור אדום, עקיפה על קו רצוף וכו'- המתנ"ס יפעיל שיקול דעת בהתאם למספר העבירות, מועדן, וחומרתן והאם רישיון הנהיגה של הנהג נשלל.
2.31. במידה ויחולו תקנות חדשות או כל הוראות אחרות של גורם מנחה או מממן, תקנות אלו יחולו על הקבלנים הזוכים ללא כל תוספת תשלום, למעט במקרים בהם אושרה בגינם תוספת תשלום.
2.32. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם כל ביקורת שתערך בהתייחס לשירותים ע"י מי מטעם המתנ"ס.
2.33. תלונות

2.33.1. הקבלן מתחייב כי יקבל וינהל רישום מסודר של כל תלונה שתימסר אליו.
2.33.2. הקבלן מתחייב לטפל בכל תלונה/פנייה/שינוי במסלול וכדו' בצורה אמינה, יעילה ומהירה תוך 48 שעות ולהמציא העתק מהתלונה ומאופן הטיפול בה לידי המנהל ולידי המתלונן. אי מענה לפניות המתנ"ס יחשב כהסכמה מלאה מצד הקבלן. הקבלן מתחייב כי פניות הדורשות מענה מידי כגון רכב הסעה שלא הגיע יענו בהתאם ובאופן מידי.


3. פרק 3 - שינויים

3.1. השירותים יבוצעו ע"פ תוכנית עבודה חודשית.
3.2. מובהר בזאת כי תוכנית העבודה ניתנת לשינויים בהודעה בטלפון או בדוא"ל /פקס/ מודעת וואטסאפ / הודעת SMS.

המתנ"ס רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן, על שינויים במתן שירותי ההסעות כדלקמן:

- שינויים במסלולי הנסיעה - מבחינת אורכם.
- ביטול מסלולי נסיעה.
- שילוב מסלולי נסיעה
- תוספת מסלולי נסיעה.
- שינוי סוג רכב נדרש.
- שינוי כמות כלי רכב נדרשים.
- תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר המוסעים.
- במקרה של תוספת כלי רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה
המסיע.
- שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.

ההודעה על שינויים, כאמור, תימסר לקבלן מראש כמפורט להלן.
3.3. שינויים קבועים:
המתנ"ס רשאי לבצע שינוי במסלולים ובנקודות האיסוף וכן בסוגי הרכב הנדרשים לביצוע השירותים. במקרה של שינוי כאמור המתנ"ס יודיע לקבלן על השינוי והקבלן יבצע את ההסעה בהתאם.

המנהל רשאי, בהודעה מוקדמת מראש של 2 ימים לבצע שינויים קבועים לרבות להוסיף הסעה או לבטל באופן קבוע או חלקי הסעה ו/או הסעות מכל סיבה שהיא, כגון שינוי כתובת המסגרת וכיו"ב, הורדת ו/או הוספת תלמידים לרבות בשל שינויים במערכת השעות ובנוכחות המוסעים במוסדות ו/או קיצוצים בתקציב ו/או שינויים בהיקף נרשמים לפעילויות.
3.4. שינויים דחופים:
3.4.1. שינוי - המנהל יהיה רשאי, בהודעה של לפחות 4 שעות מראש, לשנות באורח זמני את המסלולים הקבועים בתוכנית העבודה, לרבות שינוי מקומות האיסוף והפיזור כגון שינוי כתובת המסגרת וכיו"ב, הורדת ו/או הוספת נוסעים לרבות בשל שינויים במערכת השעות ובנוכחות המוסעים במוסדות ועוד, ללא שינוי התמורה. לא מדובר בביטול שירותים אלא שינויים בלבד.
3.4.2. ביטול הסעות בלתי צפוי – המתנ"ס רשאי לבטל הסעות כולם או חלקם באופן זמני עד 10 שעות טרם ביצוע ההסעה וזאת ללא תשלום בעבור ההסעה.

3.5. שינויים לתקופה קצובה:
3.5.1. המתנ"ס רשאי לבטל את קבלת שירותי ההסעה כולם או חלקם לתקופה קצובה שתקבע בהודעה בהתראה של 24 שעות מראש, וזאת בהתייחס למקרים אותם לא ניתן לצפות מראש.

3.5.2. מובהר בזאת כי המתנ"ס רשאי לבצע שינויים במספר התלמידים המוסעים ו/או בשעות הפיזור ו/או שיבוצם במסלולים המפורטים בנספחי א' עקב הוספת ילדים זכאים להסעה ו/או שינוי במערכת שעות הלימוד במסגרות ובכלל זה בשל חופשות ואירועים שונים, היעדרויות יזומות, ולקבלן לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה מכל סוג שהוא כלפי שימוש הרשות בזכותה זו והתמורה תשולם בהתאם לביצוע בפועל.

3.6. בכל מקרה בו ישתמש המתנ"ס בזכותו על פי אחד או יותר מהסעיפים האמורים לעיל, לא תהיה לקבלן כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי המתנ"ס והוא מתחייב למלא אחר דרישות המתנ"ס כלשונה.
3.7. במקרים שבהם לא קיבל הקבלן כל הודעה על ביטול נסיעה והקבלן הוציא רכב לביצוע הנסיעה הוא יקבל תשלום רק על כיוון אחד.
3.8. במקרה של ביטול ההסעה שהוזמנה לגביה ניתנה הודעה של פחות מ- 10 שעות – יהיה זכאי הקבלן לתשלום של 50% מהמחיר שנקבע עבור כיוון אחד.
3.9. יובהר כי ככל שתינתן הודעה בדבר ביטול מסלול מכל סיבה שהיא שתימסר לקבלן לפחות 10 שעות לפני ביצוע ההסעה לא יינתן תשלום כלל.

4. פרק 4 - איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

4.1. הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות, מראש ובכתב.
4.2. היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת %25 או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף4.1 לעיל.

4.3. הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת המתנ"ס מראש ובכתב. המתנ"ס רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהא חייב במתן נימוקים להחלטתו, שלא לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.
4.4. בכל מקרה לא תינתן הסכמת המתנ"ס להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 1 ו - 2 לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים, ולא לפני שיוצגו בפני המתנ"ס פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.


5. פרק 5 – אחריות וביטוח
5.1. הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.
5.2. הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא למתנ"ס ו/או לעובדיו ו/או לשליחיו ו/או לצד ג' כלשהו ,לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.
5.3. הקבלן יפצה את המתנ"ס ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו)ה(, להם)ן(.הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המתנ"ס, עובדיו, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.
5.4. הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 1968, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי ההסעות. אם יתבע המתנ"ס על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגד המתנ"ס או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי.
5.5. הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המתנ"ס על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט לעיל לכל אדם כולל לרשות ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.
5.6. מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הקבלן הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף למכרז זה כנספח ד'

6. פרק 6 - יחסי הצדדים

6.1. בכל הקשור למערכת היחסים בין המתנ"ס לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את המתנ"ס בכל סכום בו יחויב המתנ"ס כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
6.2. עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה ,את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.


7. פרק 7 - תשלומים וערבות
7.1. תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט במפרט הסעות ומחירים בנספח א.' למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות לפי המסלולים המפורטים בנספח א', ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.
7.2. המתנ"ס ישלם רק בגין הסעות שבוצעו בפועל.
7.3. יש להגיש את החשבונות למתנ"ס יחד עם תוכנית העבודה המאושרת לאחר קבלת אישור על ביצוע העבודה בחותמת ובחתימת המנהל הרלוונטי במחלקות השונות. לא ישולמו נסיעות שסוכמו שלא באמצעות הגורם האחראי מטעם המתנ"ס כפי שימסר לקבלן בעת זכייתו.
7.4. הגורם האחראי מטעם המתנ"ס רשאי לדרוש מהקבלן הזמנות עבודה ו/א אישורים כתובים לביצוע ההסעות המפורטות בחשבונות לצורך בדיקה ואישור.
7.5. המתנ"ס שומר את הזכות לדרוש מהקבלן לדווח באופן מקוון כל דיווח שידרש ובאמצעות מערכת ממוחשבת.
7.6. חשבונות לתשלום יוגשו באופן שיוגדר ע"י המתנ"ס (מס' עותקים, מועדי הגשה, פורמט הגשה, סוג הקובץ וכל היבט אחר).
7.7. הצעות המחיר מתייחסות אל כל הישובים הכלולים במסלול, לא יינתנו תוספות על איסופים ו/או פיזורים נוספים בישובים שבמסלול. למען הסר ספק, הוספת תחנות באותו הישוב לא תחשב כהארכת המסלול ולא תינתן בגין כך תוספת מסלול. ככל שממסלול מסוים יופחתו ישובים, יופחת 10 ₪ בהתאמה, כמפורט בטופס הצעת המחיר.
7.8. למען הסר ספק, תשלום יינתן אך ורק לפי ביצוע בפועל.
7.9. למען הסר ספק, במקרה שבו המתנ"ס הזמין רכב מסוג מסוים והקבלן ביצע את המסלול ברכב קטן/זול יותר, התשלום יהיה בהתאם לרכב שהופעל. בכל מקרה לא תינתן תוספת תשלום עבור רכב גדול יותר שיופעל ע"י הקבלן ללא שבוצעה הזמנה בהתאם.
7.10. למען הסר ספק, במקרה שבו ביצע הקבלן שינויים במסלול ללא אישור כגון חיבור מסלולים לא יינתן תשלום בגין הנסיעה שחוברה אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מהמתנ"ס.
7.11. התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן:
7.11.1. המתנ"ס לא יהא חייב בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבוטלו על ידו ,בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר שניתנה הודעה מראש לקבלן – הודעה של 10 שעות מראש לפחות.
7.11.2. כמו כן לא יהא המתנ"ס חייב בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות.
7.11.3. הסעות לגביהן ניתנה הודעה על ביטול בזמן של פחות מ- 10 שעות – ישולם רק 50% מעלות כיוון אחד בלבד . הסעות שלא ניתנה בכלל הודעת ביטול לגביהן ישולם רק כיוון אחד.
7.11.4. החליט המתנ"ס, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים ,בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי המתנ"ס לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות הקבלן

למען הסר כל ספק, המתנ"ס לא חייב להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים והוא רשאי
לפי שיקול דעתו, למסור את ביצועם לאחרים.
7.12. בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות חשבון מפורט ב-3 עותקים בגין שירותי ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.

המנהל יבדוק את החשבון תוך 7 ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון את הסכומים בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית .זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בחוזה .עם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהל.

המתנ"ס ישלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל, ובכפוף לאישור מנהל הכספים במתנ"ס , תוך 45 יום מתום החודש בו הומצאה חשבונית מס לתשלום, כמתחייב מ"חוק מוסר תשלומים התשע"ז- ."2017
7.13. המחירים המפורטים במפרט שבנספח א' לחוזה ההסעות נכונים ליום פרסום המכרז. ככל שתוארך ההתקשרות מעבר לתקופה הראשונה, אזי יוצמדו המחירים לפי השינוי שבין מדד המחירים הכללי לצרכן שהיה ידוע במועד הגשת ההצעות למכרז לבין המדד הידוע בתחילת כל שנת התקשרות חדשה. בין מועד עדכון אחד לאחר – לא יחול שינוי במחירים.
7.14. לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום.
7.15. עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית ו/או ערבות של חברת ביטוח ,לפי הנוסח הרצ"ב כנספח ה' לחוזה, בסכום 30,000 ₪ בפרק א' ; 15,000 ₪ בפרק ב'; או 45,000 ₪ בשני הפרקים; וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה.
הערבות תהא בתוקף לתקופה של 13 חודשים ממועד חתימת חוזה זה, והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת המתנ"ס, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור. בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת המתנ"ס, יהא המתנ"ס רשאי לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות על פי חוזה זה.
7.16. המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ותנאי בסיסי לזכאות לקבלת תמורה כלשהי. אי המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה, והמתנ"ס זכאי לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.
7.17. ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.
7.18. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
7.18.1. כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המזמינה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
7.18.2. כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, אשר המתנ"ס עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
7.19. בכל מקרה, כאמור, יהא המתנ"ס רשאי לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.


8. פרק 8 - תקופת החוזה וסיומו

8.1. מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף עד ליום 31.8.2023 (להלן: "שנת התקשרות ראשונה").
מובהר בזאת כי במהלך חופשת הקיץ (חודשים יולי/ אוגוסט) שירותי ההסעות, ככל שיתקיימו, יכול שיתקיימו באופן מצומצם/שונה, בשים לב לפעילויות חוגים/ פעילויות אחרות.

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות שבוצעו בפועל, ולקבלן לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות .
8.2. למתנ"ס תהא זכות ברירה (אופציה) להאריך, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את תקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה של עד 4 שנים נוספות, עד שנה בכל פעם ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן 30 יום מראש.
הודעה תינתן על פי נוסח ההודעה שבנספח ו' לחוזה או בנוסח אחר שעליו יחליט המתנ"ס.
8.3. הקבלן רשאי שלא להיענות לבקשת המתנ"ס למימוש זכות הברירה )אופציה(, במקרה של פיגור בתשלום כלשהוא מצד המתנ"ס 90 יום מעבר למוסכם בהסכם זה, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.
8.4. על אף האמור לעיל, המתנ"ס רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של 30 יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה.

9. פרק 9 - הפרות, ביטול מכרז ופיצויים

9.1. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים 1.13, 2.6, 2.11, 2.22, 2.27, 5, 6.2, 7.15 הנם תנאים עיקרים ויסודיים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המתנ"ס בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 20,000 ₪, וזאת מבלי לגרוע מזכות המתנ"ס לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.
9.2. המתנ"ס זכאי לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף 9.1 לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
9.3. תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
9.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למתנ"ס על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, יהא המתנ"ס זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:
פיצוי מוסכם נושא ההפרה
₪ 250 איחור של מעל 15 דקות ועד 30 דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי
₪ 500 איחור של מעל 30 ועד 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי
₪ 1,000 איחור של מעל 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הפעילות במוסד החינוכי
₪ 1,500 העסקת נהג למרות שהמתנ"ס הורה להפסיק את העסקתו
₪ 500 רכב הסעה מלוכלך
₪ 500 אי הפעלת מזגן
₪ 500 מזגן לא תקין / לא עובד מעל 2 יממות
₪ 750 מזגן לא תקין / לא עובד מעל 3 יממות
₪ 1,000 הסעת תלמידים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעת תלמידים
1000 ₪ לכל אירוע הפרת תקנת תעבורה 72 א' ו-ב' בדבר איסור התנעת רכב חונה
2,000 ₪ לכל יום עבודה העסקת קבלן משנה בניגוד לתנאי החוזה וללא אישור המתנ"ס
1,000 ₪ לכל יום עבודה קיצור דרך ע"י נסיעה בדרך עפר או בכביש שאינו מאושר
1,000 ₪ לכל יום עבודה נהג ללא ניסיון של שנתיים לפחות
₪ 500 התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם מבקרי ההסעות
1,000 ₪ לכל יום עבודה רכב הסעה כולל רכב חלופי בגיל של יותר מ- 10 שנים
000,2 ₪ לכל הסעה רכב שלא מתאים לדרישות המתנ"ס בכלל זה רכב ללא חגורות בטיחות ו/או מושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים ו/או חגורות בטיחות לא תקינות
1,000 ₪ לכל יום עבודה חגורות בטיחות לא תקינות
₪ 250 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן
000,2 ₪ לכל יום ולכל רכב שילוב קווים ללא אישור המתנ"ס
000 2₪ לאירוע/תאונה אי דיווח למתנ"ס בדבר אירוע חריג/תאונת דרכים שקרתה במהלך הנסיעה
₪ 1,000 איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי המתנ"ס המזמינה
₪ 2,000 העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב
₪ 1,500 עישון ברכב ,גם אם הרכב ריק מתלמידים
₪ 1,000 הסעת נוסעים שאינם מורשים ברכב ההסעה
₪ 1,000 העלאת/הורדת תלמידים מהדלת האחורית באוטובוס/זוטובוס
₪ 5,000 אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל המוסעים

תאור ההפרה גובה הפיצוי המוסכם
איחור של עד 15 דקות בהתיצבות לתחנה הראשונה 150 ₪
ליקויים בביקורות 500 ₪
אי ביצוע הסעה ו/או אי איסוף תלמיד 1,000 ₪
הגשת חשבונית שלא בתום לב על הסעה שלא בוצעה 1,000 ₪
הפעלת קבלן משנה ללא קבלת אישור המתנ"ס מראש – על הפרה ראשונה ושנייה 500 ₪
הפעלת קבלן משנה ללא קבלת אישור המתנ"ס מראש – על הפרה שלישית ומעלה 1,500 ₪
הסעת תלמידים בעמידה או ששניים יושבים על מושב אחד או מעל המותר ברישיון הרכב או ללא חגירת חגורת בטיחות 1,500 ₪
אי מענה לפנייה של המתנ"ס (גם למסרון או מייל) מעל 48 שעות – לאחר התראה 500 ₪
אי העמדת רכב תוך 20 דקות במקרה של תקלה המונעת ביצוע נסיעה 800 ₪
היעדר רישיון רכב או קצין בטיחות 1000 ₪
ביצוע עבירת בטיחות (נטרול כרית אוויר שלא לצורך, עצירה במקום מסוכן וכו') 2,000 ₪
ביטוח רכב לא בתוקף 5,000 ₪
התנהגות בלתי הולמת כלפי עובד המתנ"ס או מי מטעמה 1,500 ₪
אי הקפדה על כללי היגיינה בהתאם להוראות משרד הבריאות 250 ₪

9.5. המתנ"ס זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המתנ"ס.
9.6. ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו.
9.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה יסודית, יהא המתנ"ס זכאי לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א-1970 ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, יהא המתנ"ס זכאי לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר.
9.8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המתנ"ס בכל הזכויות המוקנות לו על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
9.8.1. הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם.
9.8.2. הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על-פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 350 של חוק החברות התשנ"ט – 1999.
9.8.3. הוכח להנחת דעתו של המתנ"ס כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
9.8.4. הוכח להנחת דעתו של המתנ"ס כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.
9.8.5. הוכח להנחת דעתו של המתנ"ס י הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
9.9. השתמש המתנ"ס בחלק מזכויותיו על פי סעיף 9 לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות המתנ"ס כביטול החוזה על ידי המתנ"ס אלא אם המתנ"ס הודיע על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.
9.10. איחור בתשלום של עד 7 יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מהמתנ"ס. איחר המתנ"ס בביצוע תשלום מעבר לתקופה של 7 יום האמורים, יהא הקבלן זכאי לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל. פיגור בתשלום מצד המתנ"ס של 90 יום מעבר למוסכם בחוזה, יזכה את הקבלן בפיצוי מוסכם מראש בגובה %10 של הסכום בפיגור, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.

10. פרק 10 – שונות

10.1. גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן.
10.2. המתנ"ס זכאי לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין.
10.3. ספרי חשבונות של המתנ"ס וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.
10.4. תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והמתנ"ס לא יהא קשור בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
10.5. כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני הצדדים.
10.6. ל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום או בדוא"ל + וידוא קבלה לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.
10.7. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 72 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. הודעה שנשלחה בדוא"ל תחשב כנתקבלה לאחר אישור טלפוני או אישור כתוב בדואר אלקטרוני חוזר.ולראיה באו הצדדים על החתום:_____________________ ________________________
הקבלן המתנ"ס

נספח א' – מסלולים וכלי רכב

מצורף בסוף חוברת המכרז
נספח ב'

רשימת כלי הרכב שיועסקו בביצוע ההסעות

(יושלם לאחר קביעת זוכה)
נספח ג'

פרטים אישיים של קצין בטיחות
הנני מתחייב להעסיק או להתקשר עם קצין בטיחות בהתאם לנדרש בחוזה אשר פרטיו האישיים הנם כמפורט להלן:


שם: ________________ מס' ת.ז:____________________

כתובת: _________________________________________ מיקוד _____________ :


מספר כתב הסמכה של קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: _____________

* מצ"ב צילום כתב ההסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה.

שם החברה:___________ חתימה וחותמת החברה: ______________________שם קצין הבטיחות: __ ____ חתימה וחותמת קצין הבטיחות:____________________

נספח ד'

– ביטוח
1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ד'1, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א. חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הקבלן, ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.
ב. נוסחי הפוליסות- על הקבלן לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הקבלן (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
2. ללא צורך בכל דרישה מצד העמותה, על הקבלן להמציא לידי העמותה, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח הקבלן. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי העמותה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לעמותה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
3. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי העמותה או מי מטעם העמותה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
4. לעמותה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
5. מוצהר ומוסכם כי זכויות העמותה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על העמותה או על מי מטעם העמותה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
6. הקבלן פוטר את העמותה ואת הבאים מטעם העמותה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו (לרבות כלי רכב), המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העמותה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
7. בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד שלישי) המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 6 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
8. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי העמותה וכלפי הבאים מטעם העמותה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי העמותה ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת העמותה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

נספח ד'1- אישור עריכת הביטוח
אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור
שם: אשכולות יואב/ מרכז קהילתי יואב ו/אן החברה למתנ"סים בע"מ ו/או הרשות המקומית – מועצה אזורית יואב ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות.
שם
☐נדל"ן
☒שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר: שירותי הסעות

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר: ______

ח.פ. 580392280 ת.ז./ח.פ.
מען: מועצה אזורית יואב דואר נע שקמים 7981601 מען:


כיסויים
סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X
סכום מטבע
רכוש
₪ 309
328צד ג' 4,000,000 ₪ 302
307
309
315
321
328
329
אחריות מעבידים 20,000,000 ₪ 309
319
328
אחריות המוצר
אחריות מקצועית
אחר
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
025 – הסעת נוסעים
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ה' ערבות ביצוע
ערבות זו תוגש על ידי הזוכה בלבד

לכבוד אשכולות יואב (ע"ר)

הנדון: כתב ערבות


על פי בקשת _______________ (להלן - "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של __________ ₪ בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן - "הפרשי ההצמדה"), וזאת להבטחת כל התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותי הסעות .

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

"המדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן - "המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _________ שפורסם ביום__________ היינו נקודות __________ )להלן - "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.תאריך:___________ בנק:____________נספח ו'

הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה


סימוכין: חוזה שנערך ונחתם ביום__ ________ )שנת הלימודים(______________

בין: ________________________

לבין: ________________________ שכתובתו: ________________

___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' ______________ )להלן הקבלן(הואיל ובהתאם לסעיף 8 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;

והואיל וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום_____________

מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
)מצ"ב העתק מהחוזה המקורי(

1. מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה, והתמורה תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת.

2. במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים )יש לפרט שינויים לגבי מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלו.


3. במקום האמור בסעיף )מס ' ( _______________________________________

יבוא_________________________________________________________

4. הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות לתעבורה, ומהוראות הנוהל של תקנה 84 לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות, רישום הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.

5. הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על דרישות ההסכם לגיל כלי רכב, דהיינו, כלי רכב שגילם לא יעלה על 10 שנים.

פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________ _________________
חתימה וחותמת הקבלן חתימה וחותמת המתנ"ס

נספח ז'

תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה חובה בכל רכב הסעות כולל מונית

הערות הכמות שם הפריט מס'
1 תרמיל גב תואם לתכולה על פי ההנחיות )יש לציין על גביו "מגן דוד אדום" ו"עזרה ראשונה"( 1
5 משולש בד 2
2 תחבושת אישית 3
1 תחבושת בינונית 4
)מומלץ חוסם עורקים מסוג--C
)A-T 1 חוסם עורקים 5
בגדלים שונים 10 אגד )תחבושת( 6
3 איספלנית )מיקרופור( 7
20 פלסטר 8
1 מלע"כ )מספריים( 9


20 פד גזה סטרילי 10
)מומלץ סד מדגם
)SAMSPILNT 1 סד קשיח לקיבוע 11
1 סביעור 12
1 מסכת כיס להנשמה 13
3 תחבושת לכוויות )דוגמת ברנשילד( 14


1 שמיכה היפותרמית 15
זוגות 10 כפפות חד-פעמיות 16
3 תחבושות אלסטיות ברוחב 8 ס"מ 18הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש .

נספח ח'

מודגש כי הוראות הנספח שלהלן רלוונטיות וחלות רק בכל הנוגע להוראות מקצועיות ודרישות בטיחות ובטחון! אין מדובר במכרז הסעות חינוך שבאחריות הרשות המקומית

בטיחות, ביטחון ושעת חירום


ביטחון

נוהלי ביטחון בבתי הספר - הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה


כללי

1.1 הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם.
1.2 כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות תלמידים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.
ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם הרשות המקומית ועם המשטרה שעיקרן:
- מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו )בעת פיזור התלמידים(
- קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה .
- 1.3 האבטחה במפרצי החנייה )בנקודות ריכוז התלמידים( תתבסס על
- מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;
- סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.
1.4 האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על משטרת ישראל.

הנחיות ביטחון בהסעות

2.1 כללי
2.1.1 ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים .
ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.
2.1.2 נוסף למובא בהמשך, גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת, ובהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או צה"ל.
2.1.3 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.
2.1.4 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:
א. הסעות בתחום היישוב העירוני – עירייה / מועצה מקומית.
ב. הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות )בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים( ורשויות "קו התפר".
ג. הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.

2.2 הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון
2.2.1 חימוש ומיגון
א. בהסעות תלמידים במועצות אזוריות בתחומי הקו הירוק, בדגש על רשויות קו תפר, יהיה רשאי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי, בתיאום עם הרשות המקומית, להנחות כי הנהג יהיה נושא אקדח בהתאם להוראות שעה.
ב. בהסעות תלמידים ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש באקדח.
2.2.2 אבטחה וביטחון
א. הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות צה"ל.
ב. דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה ושומרון.
ג. אבטחת האוטובוס בחנייה
1( בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות, החלונות ותאי המטען נעולים.
2( אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.
3( אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.
4( לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח שלהלן.
2.2.3 קשר
כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון סלולארי.

3. הנחיות בטיחות בהסעות

1.3 הרשות המקומית ורכז התחבורה ברשות המקומית
א. רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים ברשות המקומית ויוודא שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.
ב. רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד, ללא צורך לחצות כביש.
ג. רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.
ד. רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.
ה. הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.
ו . הרשות המקומית תהיה חייבת לעדכן מיידית את משרד החינוך לגבי כל אירוע חריג שקרה במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים.
4. הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות
1.4 חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה
א. חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהן חגורות בטיחות.
ב. לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.
ג. נהג המסיע 9 תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 1996 אין צורך בחותמת .
ד . מנהל חברת ההסעות ימציא לרשות המקומית מסמך ממשטרת ישראל ובו רשימת כל הנהגים המסיעים תלמידים ברשות, המאשר כי אין להם רישום על עבירות מין.
ה. חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.
ו. רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.
ז. רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר )כמפורט בסעיף 2.11 בחוזה(, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.
ח. כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.
אוטובוסים יכללו גם מערכת אוטומטית לגילוי אש/עשן, כפי שמתחייב מהנחיות משרד התחבורה.
ט . בכלי הרכב של החברה הזוכה חובה להתקין מערכת טכנולוגית המתריעה על שכחת ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 6400 חלק 1, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים הישראלי )מת"י.(
כמו כן, כלי הרכב של החברה הזוכה המיועדים להסעת תלמידים יהיו חייבים לכלול ומערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה או על המצאות הולך רגל לפני חזית הרכב או בצידי הרכב. המערכת תספק את ההתרעות הבאות: התראות סטייה מנתיב, שמירת מרחק, התנגשות ברכבים ואופנועים, התנגשות בהולכי רגל ורוכבי אופניים בקדמת הרכב ובצדדיו )שטחים מתים(. על הטכנולוגיה להיות מאושרת ע"י יצרן רכב מערבי ולספק התרעות קוליות וויזואליות.
י. כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.
יא. חל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות ו/או התקנת וילונות אטומים מכל סוג שהוא על כל חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות צפיה לתוך מרכב הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד לשכחת ילד ברכב ההסעה.
יב. הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ו/או המבוגרים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.
למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של מבוגרים ותלמידים ברכב ההסעות.
יג. כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.
יד. נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב כמתחייב לעיל.
כפי שפורט בסעיף
טו .הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכיסאות גלגלים ,רגילים או ממונעים, יהיו מצויידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכיסא דרך ההתקנים שבכיסא אל רצפת הרכב, והשניה לריתום התלמיד לכיסא.
זאת, בהתאם לתקן המחייב ISO מספר 10542 משנת 2012, ואשר ניתן לרכישה אצל מתקיני אביזרים לרכב נכים או למצאו באינטרנט.
טי. נהג רכב להסעת נכים ידאג להפעלת המעלון ולהורדת תלמיד המוסע בכיסא גלגלים .
למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על המלווה להפעיל את המעלון.
כפי שפורט בסעיף 2.14.3 למכרז ,נהג רכב הסעת תלמידים אחראי לכך שהתלמידים המוסעים יהיו חגורים כל זמן הנסיעה.
זאת, גם ברכב המסיע את תלמידי החינוך המיוחד, אשר המלווה אחראי/ת לחגירתם, אך הנהג אחראי לוודא זאת.
טז. על חברת ההסעות חלה חובה לדווח מיידית לרשות המקומית על כל אירוע חריג בו מעורבים התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת דרכים.

4.2 ארגון סדרי ההסעה במסוף ההסעות הבית ספרי
4.2.1 העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד .
4.2.2 העלאת תלמידים והורדתם במסוף תתבצע בתחנה המיועדת בצמוד לפתח ההעלאה וההורדה בלבד.
4.2.3 יותקן שילוט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים – הכניסה אסורה ."
4.2.4 הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו, היא בדלת המיועדת לעליית נוסעים, בדלת הקדמית בלבד!
4.2.5 הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות .
4.2.6 אין להוציא את היד או הראש מהחלון.
4.2.7 אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.
8.4.2 יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות ורק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.
4.2.9 אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה.
4.2.10 אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה, מאחוריו, או בצמוד אליו.
4.2.11 בסמכות הרשות המקומית להבהיר לילדים כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם.
ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית ,עם מנהל ביה"ס ועם הורי התלמיד, וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח על משך ההשעיה.
4.2.12 תיאסר כניסת כלי רכב פרטיים מכל סוג שהוא אל מתחם רכבי ההסעה, בשילוט מתאים והסברה. במידת הצורך תבוצע אכיפה.

.


413.2. כלי הרכב המסיעים ילדי חינוך מיוחד יהיו מצוידים במושב בטיחות המיועד לילדים עד גיל 3, ובמושב מגביה )בוסטר( המיועד לילדים מגיל 3 ועד גיל 8, כמתחייב מתקנת התעבורה בנושא זה, ובחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים.

5. הנחיות בטיחות לנהג
5.1 הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.
2.5 הנהג אינו רשאי ,בשום מקרה, לעזוב את רכב ההסעה כל עוד נמצאים בו תלמידים.
למען הסר ספק, הנחיה זו מחייבת גם אם הנהג מכבה את המנוע טרם ירידתו מן הרכב.
5.3 העברת תלמידים מרכב ממוגן לרכב שאינו ממוגן מותרת רק באישור תחום ההסעות במחוז ואך ורק בתחום מוסד חינוכי או בתחום מתקן ציבורי שבאחריותה של הרשות המקומית, או באתר שאושר ע"י תחום ההסעות במחוז.
למען הסר ספק, יודגש כי במקרה של העברת תלמידים מרכב לרכב במקום המאושר לכך, חל איסור מוחלט על השארת תלמידים להמתין לבדם לרכב האחר.
במקרה כזה, הרכב המגיע ראשון לנקודת ההעברה ימתין עד להגעת הרכב האחר ,והתלמידים יעברו ישירות מרכב לרכב, מבלי להמתין כלל מחוץ לרכב ההסעה.
5.4
א . כשמגיעים לתחנת האיסוף על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת בדלת הקדמית בלבד.
ב . אין להסיע תלמידים בעמידה.
ג . חל איסור מוחלט על הסעת רכב הסעות לאחור בעת איסוף או פיזור תלמידים ,למעט ביציאה ממסוף ההסעות של בית הספר )תקנה 45 לתקנות התעבורה(.
ד. במהלך הנסיעה על הנהג להיות ערני גם למתרחש בתוך הרכב )הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות.(
ה. כשמגיעים לתחנת היעד יאפשר הנהג ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.
ו. הורדה או העלאת התלמידים מן הרכב תתבצע רק בצד שבו נמצא מוסד החינוך או ביתו של התלמיד, כדי שלא ייאלצו לחצות כבישים.
ז. התלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.
ח. הנהג יבדוק את הרכב בתום ההסעה כדי לוודא שלא נשאר בו ילד או חפץ.
ט. חל איסור מוחלט על אחסנת דלקים מכל סוג שהוא, לרבות תוספי דלק או שמן, ו/או כל חומר דליק או מסוכן אחר, בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

5.5 גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורגנת )לא במכוניות פרטיות(
תקנה 83 א' לתקנות התעבורה עודכנה לפני מספר שנים, ומאז העדכון חלו שינויים לגבי גיל הילד שמותר להושיב במושב הקדמי ליד הנהג.

בהתאם לעדכון מותר להושיב במושב הקדמי של הרכב ילד מגיל 3 עד גיל 8, בתנאי שהוא יושב על מושב מגביה )בוסטר(, תוך שהוא חגור בחגורת בטיחות כחוק.

למרות זאת, בהסעות תלמידים חל איסור מוחלט להסיע ילדים אלה במושב הקדמי ליד הנהג.

החל מגיל 8 שנים, מותר להושיב ילד במושב הקדמי ללא כל אמצעי עזר, פרט לחגירתו כחוק בחגורת הבטיחות התקנית של הרכב.

יש לדאוג לכוונון גובה החגורה בהתאם לגובה הילד.

אשר למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה – אוטובוסים, אוטובוסים זעירים ציבוריים או מוניות - אין חובת שימוש במושב מגביה )בוסטר( לגבי ילד מגיל 3 עד גיל 8, אך יש חובה לחגור חגורות בטיחות .
מאחר ורק חגורות מותניים הינן בטיחותיות בגילאים אלה, אין להושיב ילדים במושבים בהם יש חגורה אלכסונית.

6 תוקפן של הוראות הבטיחות בהסעות מאורגנות על ידי הרשות או הבעלות
1.6 הרשות המקומית או הבעלות, תדאג לביצוע כל הוראות הבטיחות המתחייבות מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות של משרד החינוך
2.6 הוראות והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של המכרז והחוזה להסעות תלמידים .
6.3 אי קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין ההסעה, עד כדי הפסקת ההתקשרות עם החברה.
טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס /רכב המסיע תלמידים


מס' הרישוי של האוטובוס/רכב:______________ החודש:________________


שם הרשות:________________________הערות
חתימת הנהג
מקומות הבדיקה באוטובוס /רכב
שם הנהג
השעה
התאריך
פנים
האוטובוס גחון
האוטובוס אזור מיכל הדלק אזור
הגלגלים תא
המנוע תאי
המטען


נספח ט' – דוגמת תוכנית עבודה


תוכנית עבודה משוערת לחודש ________________
תוכנית העבודה נתונה לשינויים

כמות כלי רכב סוג רכב נדרש כמות מוסעים מסלולי נסיעה נדרשים /מס"ד של מסלול תאריךנספח א' – מכרז 1/2022 הסעות חוגים
מפרט הסעות ומחירים - שנה"ל תשפ"ג
טופס הצעת מחיר – על המציעים לציין במקום המיועד לכך את אחוז ההנחה האחיד המוצע על ידם ביחס לכל סוג רכב והמסלולים המפורטים
פרק א' חוגים
תשומת לב המציעים, קיימים מספר סוגי רכב בפרק זה.
אחוז ההנחה האחיד יחול על כל סוגי הרכב הנדרשים בכל המסלולים.
לא תתקבל הצעה חלקית.
• המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
• המחיר הינו בש"ח לכיוון.
• המחיר לא כולל מע"מ.
• נסיעות שמתחילות ויוצאות לאחר השעה 20:00 תוספת של 10%. (לא חל על הסעה שנמשכת לאחר שעה זו)
• הנסיעה מקרית גת לבית ניר כל בוקר בשעה 06:30 חזור ב-16:00 בימי שישי חזור ב-13:00שיעור הנחה אחיד מוצע לכל מחירי המקסימום לכל המסלולים וסוגי הרכבים בפרק א' (יש לנקוב עד 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית (למשל 12.34%):
_______ _______ . ______ ______ % הנחה


ובמילים :


___________________________ נקודה ____________________ אחוז הנחה
חותמת + חתימת המציע ____________________________
תאריך ___________________________________  
פרק א' - מסלולים ומחירי מקסימום לרכב 15 מקומות

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
15 מקומות
מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 143
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה,שדה יואב. 209
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 209
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 132
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 132
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 187
7. גת,נגבה,שדה יואב. 143
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 121
9. צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב 132
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 165
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 165
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 181
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 302
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 291
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 176
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 170
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
192
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 209
19. גת, בית גוברין, גלאון 126
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה.
165
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 181
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 181
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 153
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 150
פרק א' - מסלולים ומחירי מקסימום לרכב מיניבוס (19 מקומות לפחות)

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
מיניבוס
מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 154
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה, שדה יואב 247
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 286
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 165
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 187
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 242
7. גת,נגבה,שדה יואב. 176
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 160
9. צומת גת (קוממיות),נגבה,שדה יואב 170
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 215
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 220
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 225
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 363
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 352
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 209
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 198
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
242
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 242
19. גת, בית גוברין, גלאון 170
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה.
236
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 253
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 242
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 165
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 172פרק א' - מסלולים ומחירי מקסימום לרכב מונית

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
מונית

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 110
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,
נגבה,שדה יואב. 160
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 181
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 110
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 115
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 165
7. גת,נגבה,שדה יואב. 121
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 110
9. צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב 115
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 132
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 132
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 132
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 231
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 220
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 143
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 143
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
165
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 176
19. גת, בית גוברין, גלאון 170
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה.
143
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 143
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 160
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 120
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 130

פרק א' - מסלולים ומחירי מקסימום לרכב 10 מקומות – אופציונאלי למתנ"ס ורק אם קיימים רכבים שכאלה בצי הזוכה!

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
10 מקומות
מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 121
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה, שדה יואב 176
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 187
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 115
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 121
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 176
7. גת,נגבה,שדה יואב. 121
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 110
9. צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב 115
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 143
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 143
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 154
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 264
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 253
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 160
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 154
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
165
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 176
19. גת, בית גוברין, גלאון 115
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה 143
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 143
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 170
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 121
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 131


פרק ב' פעילויות ותיקים
תשומת לב המציעים, קיימים מספר סוגי רכב בפרק זה.
אחוז ההנחה האחיד יחול על כל סוגי הרכב הנדרשים בכל המסלולים.
לא תתקבל הצעה חלקית.
• המחיר הוא לקו בשלמותו , במידה ולא יכנס לישוב מסוים הרשום בקו תהיה הפחתה של 10₪ לכל כניסה.
• המחיר הינו בש"ח לכיוון.
• המחיר לא כולל מע"מ.
• נסיעות שמתחילות ויוצאות לאחר השעה 20:00 תוספת של 10%. (לא חל על הסעה שנמשכת לאחר שעה זו)
• הנסיעה מקרית גת לבית ניר כל בוקר בשעה 06:30 חזור ב-16:00 בימי שישי חזור ב-13:00שיעור הנחה אחיד מוצע לכל מחירי המקסימום לכל המסלולים וסוגי הרכבים בפרק א' (יש לנקוב עד 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית (למשל 12.34%):
_______ _______ . ______ ______ % הנחה


ובמילים :


___________________________ נקודה ____________________ אחוז הנחה
חותמת + חתימת המציע ____________________________
תאריך ___________________________________


פרק ב' - מסלולים ומחירי מקסימום לרכב 15 מקומות

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
15 מקומות
מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 143
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה,שדה יואב. 209
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 209
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 132
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 132
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 187
7. גת,נגבה,שדה יואב. 143
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 121
9. צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב 132
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 165
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 165
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 181
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 302
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 291
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 176
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 170
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
192
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 209
19. גת, בית גוברין, גלאון 126
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה.
165
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 181
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 181
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 153
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 150
פרק ב' - מסלולים ומחירי מקסימום למיניבוס (19 מקומות לפחות)

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
מיניבוס
מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 154
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה, שדה יואב 247
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 286
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 165
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 187
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 242
7. גת,נגבה,שדה יואב. 176
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 160
9. צומת גת (קוממיות),נגבה,שדה יואב 170
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 215
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 220
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 225
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 363
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 352
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 209
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 198
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
242
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 242
19. גת, בית גוברין, גלאון 170
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה.
236
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 253
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 242
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 165
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 172

פרק ב' - מסלולים ומחירי מקסימום למונית

מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
מונית

מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
1. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 110
2. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה,
נגבה,שדה יואב. 160
3. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 181
4. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 110
5. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 115
6. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 165
7. גת,נגבה,שדה יואב. 121
8. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 110
9. צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב 115
10. כ.מנחם,רבדים,חצור. 132
11. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 132
12. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 132
13. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 231
14. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 220
15. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 143
16. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 143
17. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
165
18. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 176
19. גת, בית גוברין, גלאון 170
20. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה.
143
21. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 143
22. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 160
23. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 120
24. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 130
פרק ב' - מסלולים ומחירי מקסימום לרכב 10 מקומות– אופציונאלי למתנ"ס ורק אם קיימים רכבים שכאלה בצי הזוכה!


מס"ד מסלול נסיעה מחיר מקסימלי
10 מקומות
מחיר לכיוון בש"ח לא כולל מע"מ
25. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים. 121
26. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,סגולה, נגבה, שדה יואב 176
27. כ.מנחם,ורדון,סגולה,גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין 187
28. האלה,גבע, כ.מנחם(הרחבה),כ.הריף, רבדים. 115
29. גת,גלאון,בית ניר,בית גוברין. 121
30. גת,ורדון,סגולה,נחלה,נגבה,שדה יואב. 176
31. גת,נגבה,שדה יואב. 121
32. גת,סגולה,ורדון,נחלה. 110
33. צומת גת(קוממיות),נגבה,שדה יואב 115
34. כ.מנחם,רבדים,חצור. 143
35. בית ניר,גת,נחלה,סגולה,קדמה. 143
36. בית ניר,קדמה,שדה יואב,נגבה. 154
37. כ.מנחם,כ.הריף,רבדים,גת,בית ניר,בית גוברין,לכיש. 264
38. כ.מנחם,סגולה,גת,בית גוברין,לכיש. 253
39. כ.מנחם,כ.הריף,נגבה,שדה יואב. 160
40. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון 154
41. בית ניר, בית גוברין, גלאון, גת, נגבה, שדה יואב.
165
42. לכיש, בית גוברין, בית ניר, גת, גלאון 176
43. גת, בית גוברין, גלאון 115
44. בית גוברין, גלאון, ורדון, מועצה 143
45. בית גוברין, בית ניר, גלאון, גת, ורדון, נחלה, מועצה 143
46. נגבה שדה יואב סגולה נחלה ורדון, קדמה, מועצה 170
47. כפר מנחם, כפר הריף, רבדים, מועצה 121
48. קרית גת, כרמי גת, בית ניר 131